Ve spolupráci s MČ Praha 7   je od  března 2024  pořádány v rámci projektu kurzy  „Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 7 v roce 2024“ , spolufinancovaného Ministerstvem Vnitra.

Naše mateřská škola měla možnost se zapojit do projektu Naše čtvrť. Cílem projektu je podpořit integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání.

Příručka začleňování dětí s OMJ ve Fakultní mateřské škole při PedF UK

Přílohou příručky jsou Adaptační aktivity (včetně obrázkových příloh), které napomáhají snadnějšímu
začleňování dětí s OMJ do třídního kolektivu. Jedná se o soubor aktivit na podporu dobrého klimatu celé
třídy s aktivním zapojením dětí s OMJ. Aktivity jsou určené pro děti od 5 let. Dále zde najdeme Jazykovou
diagnostiku, kterou vytvořila organizace META. Na základě tohoto materiálu zjistíme jazykovou znalost
dítěte a podle toho zvolíme vhodnou jazykovou podporu. Třetí přílohou této příručky je

Záznamový arch –setkání s rodičem/rodiči.

 

Adaptační aktivity pro mateřské školy s dětmi s OMJ

 

Projekt Naše čtvrť, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001439, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.