Spolek rodičů a přátel dětí a školy při FMŠ Na Výšinách 3, P-7

  • Registrováno jako občanské sdružení MV ČR čj. VSC/1-8299/91, ze dne 5.11.1991
  • IČO: 45773297
  • Bankovní spojení: 2901019955/2010

Spolek na základě dobrovolného členství sdružuje všechny rodiče a přátele dětí, které navštěvují naši školku. Členem spolku se stává každý, kdo uhradí členský příspěvek za daný školní rok. Spolek se řídí pravidly zanesenými do stanov spolku (viz. odkaz na stránky).

Spolek se snaží podporovat mateřskou školu v aktivitách, které přispívají k rozvoji dětí na kulturní, vzdělávací i společenské úrovni. Snaží se více zapojit rodiče do dění v mateřské školce podporou a účastí rodičů na zahradních slavnostech i brigádách, při oslavách svátků a podobně. Zároveň se podílí na výběru kulturních a vzdělávacích aktivit, které školka zajišťuje pro děti, a některé z nich také finančně podporuje. Finanční zdroje spolku pocházejí z vybraných členských příspěvků.

Členové spolku si na členské schůzi volí zástupce do členské Rady. Za každou třídu mohou být zvoleni 1 až 3 zástupci. Tito vybraní zástupci pak tvoří Radu rodičů, která navrhuje, schvaluje a kontroluje rozpočet Spolku, je partnerem při jednání s vedením mateřské školy, schvaluje členství osob jiných než zákonných zástupců dětí ve spolku a volí ze svého středu tříčlenný Výkonný výbor, který zastupuje Spolek ve všech potřebných záležitostech. Členové rady rodičů také předávají podněty z jednotlivých tříd vedení školy a Spolku a naopak předávají výsledky členských schůzí členům spolku v rámci tříd.

Výkonný výbor – stávající členové

předsedkyně: Michaela Cimburková

místopředsedkyně: Sofja Honzírková

místopředsedkyně: Ing. Babeta Jannová

 

Vyúčtování SRPDŠ školní rok 2020/2021

Vyúčtování SRPDŠ školní rok 2020/2021

Podrobné vyúčtování je k dispozici v ředitelně.

Školní zahrada a její krásný nekonečný příběh

V roce 2013 se z iniciativy Spolku rodičů naše mateřská škola s úspěchem zúčastnila grantové výzvy Zahrada hrou vypsané Nadací proměny.
V následujících třech letech pak proběhla kompletní rekonstrukce zahrady, na které se aktivně podílel také spolek rodičů, zejména při přípravě benefičních akcí a pomoci při zahradních brigádách. Děti, učitelský sbor i rodiče aktivně přemýšleli o tom, co by od nové zahrady chtěli, očekávali a požadovali. Jejich představy a nápady byly vyhodnoceny a podle návrhu architektek Zuzany Novotné a Susanne Spurné (obě v té době také byly členkami SRPDŠ) pak vznikla originální zahrada s hracími prvky z přírodního dřeva a pestře a kreativně pojatým prostorem, ve kterém mohou děti nalézt mnoho inspirace k venkovním hrám i vzdělávání.

Programová dotace MČ Praha 7 rok 2022:

ŠKOLSTVÍ- Cesta otevřené náruči pro děti s OMJ-Jazyková podpora formou intenzivních kurzů češtiny pro děti s OMJ v průběhu celé docházky do MŠ umožní nastavit rovný přístup ke vzdělávání. Komunikativní kompetence je klíčová pro všechny děti. Zejména děti s OMJ a děti pocházející
z odlišného kulturního prostředí potřebují kontakt s dětmi z majoritního prostředí. Napomáhá
se začleňováním do společnosti a zároveň se tím zvyšuje i úspěšný start a zahájení
povinné školní docházky.

SPORT- Výšinská olympiáda-rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získávání dovedností ve sportovních hráchProjekt celoškolní olympiády si klade za cíl rozvíjet pohybové aktivity ve všech věkových skupinách. Navíc pro děti neobvyklou a zajímavou formou. V dětech podpořit zdravou soutěživost, ale také je učit vzájemnému respektu a toleranci. v prostoru při pohybu, získání znalostí o těle a jeho zdraví, vytvoření zdravých životních návyků a přístup k zdravému životnímu stylu. Čím více pohybu dítě má, tím se zkvalitňuje jeho pohyb a osvojí si tak činnosti, na které navazuje povinná školní docházka.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-Zahrada nás potřebuje II. Školní zahrada je místem kde děti z MŠ Na Výšinách mohou trávit mnoho času.  Kvalitu pobytu na školní zahradě lze významně ovlivnit. Klíčová je míra propojení venkovního prostředí s jejím každodenním životem a vzdělávacím programem.
Příspěvek,bude určen na nákup sazenic a rašeliny, nářadí a materiálu .

​​Individuální dotace MČ Praha 7 rok 2021:

Oblast školství- Dýňové slavnosti

Programová dotace MČ Praha 7 rok 2021:

Oblast školství-  Rozvoj jazykových a řečových kompetencí u dětí s OMJ

Životní prostředí a péče o veřejný prostor- Nekonečný příběh- proměny zahrady stále pokračuje

Programová dotace MČ Praha 7 rok 2020:

 

Rozvoj jazykových dovedností

Zahrada nás potřebuje 

Programová dotace MČ Praha 7 rok 2018:

Podpora rozvoje a aktivit mateřských center na podporu akce pod názvem – Mateřské centrum Medvíďata

Dotace za účelem rozvoje v oblasti životního prostředí v programu ekologická výchova na podporu akce pod názvem: Příroda skrytá v naší zahradě