Zájmové kroužky v FMŠ při PedF UK

FMŠ Na Výšinách nabízí široké spektrum zájmových aktivit, které rozvíjí dětskou osobnost, kreativitu, a tvořivost.

Všichni lektoři naší FMŠ procházejí přijímacím řízením, součástí přijímacího řízení je doložení kvalifikace a referencí. Děti si lektor přebírá u paní učitelky, převádí je do učebny a po ukončení aktivity opět osobně předá  paní učitelce. V ceně některých kroužků je započtena cena za materiál, energii, speciální pomůcky. Kroužky probíhají od začátku října do konce května.

Dítě lze do kroužku přihlásit na základě vyplněné přihlášky.

 

Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

 

V době  podzimních, jarních prázdnin a v týdnu kdy je ŠVP zájmové kroužky neprobíhají.

Účet pro platby na zájmové kroužky  43-202865379/0800. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

O přijetí Vás budeme informovat e-mailem. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku,  hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.

 

 

Zájmové kroužky pro školní rok 2023/2024

MALÝ KUTIL

V naší mateřské škole jsme ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Klade se zde důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňuje dětem si se svými výrobky libovolně hrát.

Předškolní děti se na zájmovém kroužku naučí základy polytechnické výchovy a vyzkouší si práci s různými materiály, naučí se správně používat opravdové nářadí používané v dílně, doma i v kuchyni. Naučí se pracovat podle plánku a prostorové představivosti. Během roku si vyrobí několik předmětů/výrobků v souvislosti s daným tématem.

KDY: PONDĚLÍ OD 13,30 DO 14,15 HODIN / lekce 45 minut/

CENA:  2.pololetí 2210,-Kč / 13 lekcí

 

(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: Bc. Petruše Hudecká

VHODNÉ PRO  děti od  5 let.

 

VĚDECKÉ POKUSY

V rámci jednoduchých zábavných pokusů mají děti možnost rozvíjet své vědění v oblasti fyziky, chemie a biologie. Děti jsou motivovány k zájmu
o přírodovědné poznatky, ale také k ochraně životního prostředí a péči o zdraví člověka. Cíl, ke kterému kroužek směřuje, je seznámit děti jednoduchou, nenásilnou formou s oblastí přírodních věd pomocí běžně dostupných pomůcek prostřednictvím zajímavých pokusů. Je koncipován tak, aby byl poučný, obohacující a současně představoval pro děti příjemně strávený čas. Na kroužku se děti budou aktivně účastnit na daných pokusech a projektech. Každý si povede vlastní ,,vědecký deník“, kde si bude zaznamenávat postupy a výsledky pokusů. 

KDY: Pondělí OD 14.30 DO 15.15 HODIN / lekce 45 minut/

CENA: 2.pololetí 2600,-Kč /13 lekcí

LEKTORKA: Bc. Petruše Hudecká

VHODNÉ PRO  děti od  5 let.

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Dramatická výchova rozvíjí dítě v oblasti citové a komunikativní, rozvíjí fantazii. Využívá přirozené schopnosti nápodoby, učí dítě řešit různé situace, formulovat vlastní názory a naslouchat druhým. Náplní zájmového kroužku jsou tvořivě dramatické hry, rozvoj verbální i neverbální komunikace. 

KDY: PONDĚLÍ  OD 13.30 DO 14.15 HODIN  / lekce 45 minut/

CENA: 2.pololetí 1430,-Kč / 13 lekcí

 

(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: Bc.  Daniela Křehlová

VHODNÉ PRO  děti od  5 let.

 

 

LOGO HRÁTKY- STARŠÍ VĚKOVÁ SKUPINA

Jsou především pro děti, které potřebují podpořit v mluvním projevu a jsou vhodné jako doplněk individuální logopedické péče. Jsou zaměřené
na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, zvyšování řečové aktivity dítěte, samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek. Procvičování fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, rozvoj motorika jazyka a obličejových svalů.

KDY: ÚTERÝ OD 13.30 DO 14.00 HODIN

CENA: 2.pololetí 1 400-Kč/14 lekcí

(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA:  MONIKA Petrovová

 

VHODNÉ PRO  děti od  5 let

LOGO HRÁTKY- MLADŠÍ VĚKOVÁ SKUPINA

Jsou především pro děti, které potřebují podpořit v mluvním projevu a jsou vhodné jako doplněk individuální logopedické péče. Jsou zaměřené
na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, zvyšování řečové aktivity dítěte, samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek. Procvičování fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, rozvoj motorika jazyka a obličejových svalů.

KDY: ÚTERÝ OD 14.15 DO 14.45 HODIN / lekce 30 minut/

CENA: 2.pololetí 1 400-Kč / 14 lekcí

 

(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: MONIKA Petrovová

VHODNÉ PRO  děti od  4 let

 

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO NĚČTENÁŘE

 

„Aby se dítě stalo skutečným čtenářem, musí umět při čtení či poslechu přemýšlet“ (Wildová a kol., 2019).

Cílem předškolního období je utvářet u dítěte pozitivní vztah ke čtení, psaní a rozvíjet schopnosti a dovednosti k tomu potřebné.

Kniha dítě obohacuje zkušenostmi a znalostmi, které otevírají cestu k jeho přirozené zvídavosti, ale zároveň je také zdrojem citových zážitků. Pravidelné předčítání, vyprávění či práce s knihou u dětí rozvíjí jejich slovní zásobu a komunikační dovednosti. Učí dítě porozumět konvencím, soustředit se, porozumět slyšenému, rozvíjí paměť, motoriku, myšlení, představivost a fantazii.

Náplní zájmového kroužku bude práce s řadou příběhů, pohádek či textů, s využitím postupů vedoucích k porozumění textu a souvislostem s ním spojeným, tj. učit je vědomě používat čtenářské strategie.  Spolu s tím budou zařazeny další aktivity a činnosti související s textem, aby docházelo ke střídání statické a dynamické činnosti (např. dramatické, výtvarné, hudební a pohybové činnosti). Toto mezioborové propojení společně přispěje k rozvoji dětské tvořivosti a komplexnímu rozvoji dítěte.

 

KDY: STŘEA  OD 13.30 DO 14.15 HODIN / lekce 45 minut/

CENA: 2.pololetí 1 320-Kč / 12 lekcí

(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: Mgr. Jaroslava Matoušová

 

VHODNÉ PRO  děti od  5 let

HUDEBNÍ CESTA DĚTÍ- VÝUKOVÉ PROGRAMY YAMAHA

Hudební cesta dětí je novým partnerem Hudební školy YAMAHA pro ČR a SR, jejíž koncept k nám pronikl přes Německo a v ČR má tradici více než 25 let. Výuku hudebních programů ovlivňují tři základní principy: inspirace rozvojem řeči, otevřená skupinová výuka a podpora kreativity. Více se můžete dočíst na hlavních stránkách zde: https://www.yamahaskola.cz/cs/koncept

Aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Prostřednictvím hudebních aktivit děti získávají nejen první hudební zkušenosti, ale kromě toho se zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti, motorika a kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy. Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, navíc dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Aktuální kurzy, ceník a provozní informace naleznete zde: https://hudebnicestadeti.auksys.com/yamaha/index.php

Rytmické krůčky:

Jedná se o cílenou hudební průpravu pro děti ve věku od 4 do 6 let. Děti se učí hravou formou základy hudební nauky. Při praktických hudebních aktivitách (zpěv, poslech, základy hry na zobcovou flétnu, hra na rytmické a rytmicko-melodické nástroje) děti získávají základní hudební vědomosti, dovednosti a návyky, které mohou později uplatnit při hře na hudební nástroje. Učební materiály představují pracovní sešit a CD s hudebními doprovody (možno stáhnout i mp3).

KDY: ÚTERÝ 13:45 – 14:30 (4-5 let), 14:45 – 15:30 (5-6 let), prostor DDM ve Vodárenské věži

CENA: 16 lekcí za pololetí/ 3 100,-Kč

LEKTORKA: Bc. Kristýna Ježková

ZOBCOVÁ FLÉTNA

Program je určen pro děti od 6 let. Děti se učí hravou formou základy hudební nauky (rytmické hodnoty not a pomlk, názvy not, orientace v notovém zápise, solmizace, hudební pojmy). Zároveň při hře na flétnu rozvíjí nejen své hudební schopnosti, ale také koordinaci oko-ruka, jemnou motoriku, koncentraci a učí se ovládat svůj dech. Kromě lidových písní a koled program zahrnuje pestrou nabídku skladeb. Ke všem skladbám jsou k dispozici na CD zajímavé hudební doprovody. Učební materiály zahrnují noty pro výuky sopránové a altové flétny včetně CD, lidové a vánoční písně, včetně CD.

KDY: ČTVRTEK 17:00 – 17:50 (prostor třídy Vodárenská věž)

CENA: 15 lekcí za pololetí/ 2 900,-Kč

LEKTORKA: Bc. Kristýna Ježková

Pro přihlášení do kurzů navštivte, prosím, tyto stránky: https://hudebnicestadeti.auksys.com/yamaha/kurzyverejne.php

V případě dotazů volejte na tel.: 731 754 731 nebo piště na email: yamaha.jezkova@gmail.com

 

 

ANGLIČTINA PRO DĚTI HELEN DORON

Nové kurzy angličtiny tedy začnou 4. října 2023.

Kurzy povede paní učitelka Lucie Vachková.

První část kurzu bude na 10 lekcí – děti proberou 3 epizody a knihu 1 a naučí se 7 písniček.

 

Cena zahrnuje:

–           10 lekcí výuky po 45 minutách  vedených diplomovaným lektorem Helen Doron English, ve kterých dítě pozná 3 výukové epizody a naučí se 7 písniček

–          Výuka ve skupině max. 8 dětí

–          Učebnice – Book 1

–          přístup na Helen Doron Stream pro stažení nahrávek a videí ke kurzu

–          přístup na vzdělávací portál www.kangiklub.com

–          nárok na náhradní vyučovací lekce ve školce nebo v jazykové škole Helen Doron Praha 6 – Na Ořechovce 447/33

 

Pokud chcete přihlásit své dítě do kurzu, prosíme o vyplnění přihlášky, kterou dostanete ve školce nebo ji najdete v příloze.

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte ve školce, děkujeme.

Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme registrovat do kurzu a do Kangi klubu a Helen Doron Stream pro získání přístupu k epizodám.

Naše paní účetní (paní Jarmila Škopková) Vám pošle fakturu k úhradě na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Nové kurzy začnou 4. října.

Základní informace o kurzu Fun with Flupe:

Podívejte se na ukázku z výukového DVD: Fun with Flupe – sample episode – YouTube

 Fun with Flupe je kurz určený dětem ve věku 4 až 6 let, vhodný pro studenty – začátečníky nebo jako pokračující kurz po It’s a Baby Dragon.

Fun with Flupe přináší dětem zbrusu příběhy malého chlapce Paula Warda, který pomáhá svým kamarádům – babičce Fix a chlupáčkovi Flupe – napravovat maléry v kouzelné Knize rýmů. Jejich společná dobrodružství jsou námětem 12 animovaných epizod vytvořených tak, aby děti naučily slovní zásobu zhruba 660 anglických slov, bezchybnou výslovnost a základy větné skladby anglické věty. Součástí kurzu je 25 písní, které byly speciálně komponovány pro podporu cílové slovní zásoby a slovních spojení.

Děti se učí v malých skupinkách (maximálně 8 žáků) tzv. přímou metodou, to znamená na stejném principu jako se učí mateřskému jazyku. Učitel komunikuje s dětmi  anglicky, tím se dítě naučí myslet v angličtině bez překládání do češtiny. Výuka je názorná, používáme spoustu pomůcek, děti se učí  formou her, písniček, říkadel a motivujících aktivit. Zapojují všechny své smysly. Děti se na hodiny těší, je to pro ně zábava. Motivujeme je, povzbuzujeme a chválíme, mají možnost pocítit úspěch. Sami uvidíte obrovské pokroky během pár týdnů.

Základem úspěchu této metody je, aby Vaše dítě poslouchalo tzv. daily hearings dvakrát denně v domácím prostředí, nežli přijde jednou týdně na výuku. Tím se podvědomě učí slova a slovní spojení. Sice nerozumí obsahu, ale vše si zapamatuje. Je potom na učiteli, aby ve třídě dal slovům správný a přesný obsah při různorodých aktivitách. Tato metoda funguje ve více jak 30 zemích po celém světě již více než 30 let.

Podívejte se na naše webové stránky, uvidíte videoukázky z lekcí angličtiny v různých kurzech.

 

Děkuji za spolupráci a srdečně zdravím,

 

 

Mgr. Romana Zamrzlová

Learning Centre Prague 6 & 7 Manager