ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“

Vedení MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“ pedagogický sbor vychází z podmínek naší školy. Je dostatečně pružný a otevřený pro tvorbu TVP, které mají všechny třídy zpracovány. Školní program Jaro, léto, podzim, zima klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby ětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Zajišťujeme nabídku vhodných vzdělávacích prostředků a podmínek pro děti.

TVP  pro školní rok 2023/2024 jednotlivých tříd, představí naše paní učitelky:

Třídní vzdělávací plán (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“. TVP je tvořen integrovanými bloky se vzdělávací nabídkou a umožňuje učitelce pružně reagovat na individuální potřeby a dovednosti dětí podle jejich věku a zájmu a měnit ho podle své potřeby. Podporujeme všestranný rozvoj dítěte. Je pro nás prioritou, aby čas  prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. TVP jsou k dispozici k  nahlédnutí u třídních učitelek a vedení FMŠ Na Výšinách.

 

 

 

TVP třída 1.D Želvičky “ Hrajeme si s želvičkou“ představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky a je součástí ŠPV „Jaro, léto, podzim, zima“. Při stanovení vzdělávací cílů vycházíme z potřeb a zájmu dětí a  konkrétních podmínek třídy. Naše želvička “ Rozárka “ provádí děti celý školní rok. V rámci adaptace se zaměřuje na podporu duševní pohody a psychickou zdatnost. Prostřednictvím kreativních činností se stimuluje osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností – poznávání a učení. Zábavnou formou se dochází k rozvíji intelektu, řeči, jazyka, kreativity a sebevyjádření.

 

TVP třída 1.C Medvíďata Po celý rok s medvídkem Béďou

Třídní vzdělávací program: Po celý rok s medvídkem Béďou se opírá o školní vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima“. V rámci adaptace umožňuje dětem přirozený rozvoj v sociálních, psychických i fyzických dovednostech. Klade důraz na všestranný vývoj a poznání okolního světa s důrazem na poznávání a ochranu přírody. Děti budou plnit úkoly dle ročních období a sbírat samolepky do svých poznámkových archů a následně vkládat do svých portfólií. Cílem je, aby děti vnímaly koloběh přírody a hravou formou poznávaly, proč je důležité přírodu kolem nás chránit a udržovat. Přihlíží k individualitě dítěte a umožňuje reagovat na momentální rozpoložení ve skupině dětí a také na změny kolem nás.

Eliška

 

 

 

TVP třídy 1.A je zastřešen celoročním projektem:

Celoroční třídní projekt- „Putování s kočičím dobrodruhem“

Celoroční projekt se opírá o školní program „Jaro-léto-podzim-zima“ a nosným, spojovacím prvkem je kočičí dobrodruh. Prostřednictvím dopisů od kočičky děti plní úkoly a nenásilnou formou se seznamují se všemi oblastmi RVP, za které budou dostávat odměny (samolepky).

Každé dítě si povede svůj deník, ve kterém bude mít celý rok rozdělený do čtyř ročních období, k nimž budou směřovat i úkoly a do kterého si budou moci vkládat odměny. Na konci školního roku si mohou odnést deník domů na památku.

Realizace úkolů se bude opírat o literární, výtvarné, hudební a dramatické činnosti, a povede k propojení vnitřního světa třídy, celé školy, rodiny a okolního světa. V průběhu projektu vzniknou materiály v podobě fotodokumentace, výtvarných prací, grafomotorických listů. Projekt zachycuje řízené, spontánní, skupinové a kolektivní činnosti, propojuje původní zkušenosti dětí s novým poznáním, využívá informací, reality, fantazie, prožitků, myšlení a projevů citů dětí. Při plnění úkolů bude dítě rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti, schopnosti komunikační a posílí prosociální chování. Zároveň nám tento projekt umožňuje respektovat individualitu dítěte a přístup k němu.

Kočičí dobrodruh by nám měl zároveň pomoci v adaptaci a usnadnit vstup dětem do nového prostředí a kolektivu.

Tento projekt nám zároveň umožňuje volnost v plánování jednotlivých bloků, možnost improvizace v reakci na rozpoložení kolektivu a různých společných akcí MŠ

 

                                                                                                                                                  Ivča a Zdena

 

Třída 1.B  je heterogenní pro děti od 3-6 let. V tomto školním roce bude realizován projekt  PUTOVÁNÍ LVÍČKA ARJE PO ČESKU, který má za cíl poznávat Česko formou rodinných výletů a nenásilně probouzet v dětech vztah ke své vlasti.

Třída má atmosféru komunity, jelikož rodiče dětí se navzájem znají z mimoškolních aktivit a některé rodiny navštěvují třídu několik let.

Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se děti nebojí udělat chybu.

Míša a Zuzka

 

 

Třídní vzdělávací program třídy 2. A vychází ze školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“ a nese název „Rosteme, aneb poznáváme věci kolem sebe s fenkou Lulu“. Je tvořen integrovanými bloky, které vycházejí z potřeb a zájmů dětí i událostí, které v danou dobu probíhají (například změny v přírodě, slavení svátků). Dílčí vzdělávací cíle v jednotlivých integrovaných blocích vychází z RVP a jsou voleny tak, aby vedly k všestrannému rozvoji dětí.

Tímto rokem nás bude provázet naše nová kamarádka fenka Lulu, která bude dětem pomáhat získávat nové poznatky ze světa kolem nás, rozvíjet je v jejich sociálních dovednostech a přispívat k vytváření psychické pohody ve třídě.

Každé dítě bude mít štěněcí deník, který bude sloužit jako podklad pro sebereflexi a vlastní ohodnocení zapojení v každodenních aktivitách. Zároveň bude mít možnost zaznamenávat a sledovat svůj rozvoj v několika oblastech (hudební, pohybové, výtvarné, environmentální, polytechnické, digitální, jazykové, předčtenářské a předmatematické) během celého roku.

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán třídy 2.B nesoucí název „Putování s tygrem” ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima. TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které poskytují pestrou vzdělávací nabídku.

Prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích celků vedeme děti k citlivému vnímání přírody a změn souvisejících s ročním obdobím. Připomínáme si tradice a pranostiky napříč celým rokem. Jednotlivé bloky přizpůsobujeme nejen vnějším podmínkám, ale také individuálním potřebám a zájmům dětí. TVP odráží všechny hlavní cíle a principy předškolního vzdělávání. Soustředíme se na rozvoj fantazijního světa dětí, prohlubování poznatků o sobě samých a o světě kolem nás. Děti se učí fungovat v rámci kolektivu, dochází k základnímu procesu socializace a děti si tak osvojují základy sociálních dovedností, empatie, naslouchání, chápání sociálních rolí a   třídy jako celku.

Zaměřujeme se na tvůrčí činnosti, které prohlubují dětskou kreativitu a vnímání estetického prostředí. Dále naší vzdělávací nabídku provádějí rozmanité druhy činností. Hudební činnosti, pohybové činnosti, předmatematické činnosti rozvíjející grafomotoriku a v neposlední řadě se soustředíme také na seznámení dětí s literárními základy přizpůsobené věku a potřebám dětské skupiny.

Monika a Štěpánka

 

Charakteristika TVP třida 3.A    „Cesta za poznáním s Pandou a dráčkem“

„Přátelé Panda a dráček společně putují a poznávají všechna roční období. Přestože se občas ztratí a sejdou z cesty, vždy pak objeví úžasné věci. Prožívají spolu radost i smutek, učí se od sebe a společně překonávají všechny překážky.“

Jejich mottem je stejně jako tím naším: „Společně dokážeme cokoliv.“ (z knihy Panda a dráček – James Norbury)

V rámci dobrodružství Pandy a dráčka se vydáme:

  • Za OBJEVY: V dětech budeme rozvíjet a podporovat potřebu sdílení a rozvoj všech smyslů.
  • KOLEM SVĚTA: S dětmi se dozvídáme, jak se žije v různých zemích, kdo zde bydlí, jaké mají zde tradice a mnoho dalšího. Budeme se učit získávat nové informace a pracovat s nimi tak, aby i naše loď uměla doplout bezpečně do přístavu.
  • ZA HRANICE MOŽNOSTÍ: V rámci projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ budeme učit děti vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života.
  • ZA MOUDROSTÍ: S dětmi se budeme vydávat na dlouhou cestu plnou poznávání, znalostí, nových informací, získávání zkušeností a mnoho dalšího, co nám pomůže v boji proti neznalosti.
  • ZA BRÁNY ŠKOLKY: Pravidelně se budeme vydávat za brány školky do blízkého okolí i do vzdálenějších míst našeho města. Budeme poznávat na vlastní oči naši kulturu (sochařství, architekturu atd.) a zprostředkujeme dětem zážitek a zkušenost v rámci vlastního poznávání světa kolem nich.
  • ZA CTNOSTMI: Ctnosti jakožto vnitřní kvality osobnosti, které ovlivňují nejen nás, ale i naše okolí, nás budou celým rokem provázet. Budeme dávat dětem, co nejvíce možností poznávat vše právě díky jejich vlastnímu prožitku, který jim dá více zkušeností než tisíce informací a předaných mouder.

Jája a Monika

 

 

 

 

 

Charakteristika TVP třída  3.B

Název: ZE – MĚ

Během celého školního roku se společně s dětmi ponoříme do tajemství vod, lesů, lidí, zvířat a planety Země. Budeme hledat cesty, jak porozumět světu kolem nás. Jakým způsobem svět kolem nás funguje. Budeme poznávat hodnoty naší planety, našeho života, a objevovat, jakým způsobem se lze o planetu, o místo, kde žijeme, o své blízké, starat. Vše vychází Ze-mě. Maskoty tohoto projektu budou:Kamarádka   Zeena , Delfín – jméno teprve dostane.

Spolupráce s Pečovatelským centrem Kamenická Již v loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s. návštěvami babiček a dědečků v Pečovatelském centru Kamenická. Jedná se o hodinové návštěvy, kdy si děti se seniory povídají, zpívají a výtvarně tvoří. Pro obě strany je tato návštěva přínosem, nejen pro úsměvy všech zúčastněných, ale i k pochopení koloběhu života, a že dělat radost ostatním přináší radost i nám. V letošním roce se zapojíme s dětmi do projektu Senioři staví s dětmi Lego.

Spolupráce za ZŠ Korunovační Děti s povinnou předškolní docházkou budou moci několikrát navštívit prostory ZŠ Korunovační – třídy, tělocvičnu, jídelnu aj. Seznámí se s prostředím školy.

Dáda a Katka

 

 

Třídní vzdělávací plán 3.D

TVP představuje plán činností pro danou třídu rozvržený na časové úseky a vychází ze ŠVP FMŠ Na Výšinách pod názvem Jaro, léto, podzim, zima a  RVP pro předškolní vzdělávání. Obsahuje čtyři hlavní témata a množství podtémat, které na sebe navazují a jejich prostřednictvím jsou plněny cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Zařazujeme i neplánovaná témata, která vychází z dané situace a reagují na zájem dětí. Časové rozmezí je v kompetenci obou učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy očekávaných kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a vzdělávání a pro vstup do ZŠ. Jelikož se jedná o předškolní třídu, zaměřujeme se na diagnostiku školní zralosti a připravenosti, podporujeme přirozený vývoj řeči a pro děti s OMJ zařazujeme též výuku češtiny.

Název TVP třídy 3. D je „ POJĎME VŠICHNI SPOLU NA MRAVENČÍ HORU aneb co už víme, co už známe?“. Naše třída představuje jedno společenství, stejně jako je tomu v mraveništi. Postupně a společnými silami plníme v mraveništi během roku různé úkoly, překonáváme překážky a prožíváme společné zážitky. Každý měsíc nás provází jedna cnost, které se s dětmi věnujeme. Tyto cnosti jako jsou přátelskost, respekt, pracovitost, štědrost, samostatnost, trpělivost, zvídavost, odvaha, zodpovědnost a sebedůvěra pomohou dětem nejen při vstupu do ZŠ, ale budou se s nimi setkávat po celý život.

Péťa a Týnka