ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“

Vedení MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“ pedagogický sbor vychází z podmínek naší školy. Je dostatečně pružný a otevřený pro tvorbu TVP, které mají všechny třídy zpracovány. Školní program Jaro, léto, podzim, zima klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby ětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Zajišťujeme nabídku vhodných vzdělávacích prostředků a podmínek pro děti.

TVP jednotlivých tříd, představí naše paní učitelky:

Třídní vzdělávací plán (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“. TVP je tvořen integrovanými bloky se vzdělávací nabídkou a umožňuje učitelce pružně reagovat na individuální potřeby a dovednosti dětí podle jejich věku a zájmu a měnit ho podle své potřeby. Podporujeme všestranný rozvoj dítěte. Je pro nás prioritou, aby čas  prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. TVP jsou k dispozici k  nahlédnutí u třídních učitelek a vedení FMŠ Na Výšinách.

 

 

 

TVP třída 1.D Želvičky “ Za dobrodružstvím s želvičkou Rozárkou“ představuje plán činností pro třídu rozvržený na časové úseky a je součástí ŠPV „Jaro, léto, podzim, zima“. Při stanovení vzdělávací cílů vycházíme z potřeb a zájmu dětí a  konkrétních podmínek třídy. Naše želvička “ Rozárka “ provádí děti celý školní rok. V rámci adaptace se zaměřuje na podporu duševní pohody a psychickou zdatnost. Prostřednictvím kreativních činností se stimuluje osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností – poznávání a učení. Zábavnou formou se dochází k rozvíji intelektu, řeči, jazyka, kreativity a sebevyjádření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Týnka a Míša

 

 

TVP třídy 1.A je zastřešen celoročním projektem:

„Putování s kočičím dobrodruhem“

Celoroční projekt se opírá o školní program „Jaro-léto-podzim-zima“ a nosným, spojovacím prvkem je kočičí dobrodruh. Prostřednictvím dopisů od kočičího dobrodruha děti plní úkoly a nenásilnou formou se seznamují se všemi oblastmi RVP.

Každé dítě si povede svůj deník, ve kterém bude mít celý rok rozdělený do čtyř ročních období, k nimž budou směřovat i úkoly a do kterého si budou moct vkládat odměny. Realizace úkolů se bude opírat o literární, výtvarné, hudební a dramatické činnosti, a povede k propojení vnitřního světa třídy, celé školy, rodiny a okolního světa.

 

                                                                                                                                                  Ivča a Sára

 

TVP třídy 1.B Vychází z oslav a dodržování tradic židovského kalendáře.  Svátky začínají oslavou nového židovského roku Roš – Hašana, Jomkipur a  následuje Sukot. Nejvíce oblíbený svátek v zimě je Chanuka a na jaře poté slavíme svátky například Purim a Pesach. Celým školním rokem nás provází lvíček Arie, kterého si děti půjčují na výlety a následně společně s rodiči napíší do kroniky o tomto výletu nejdůležitější informace a přiloží fotkou z výletu.                                                                                                                                                                                                                              Míša a Zuzka

 

 

 

 

TVP třídy 2.A Štěňátka – „Putování s kaštánkem“ vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima. TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které děti všestranně rozvíjí. Děti vedeme ke vzájemnému pochopení, respektu a samostatnosti. Poskytujeme dětem vzory správného a slušného chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě. Naším cílem je rozvíjet každé dítě po psychické, fyzické a sociální stránce. V rámci integrovaných bloků se snažíme zapojit aktivity, které můžeme praktikovat v přírodě za účelem poznání životního prostředí, přírody a našich čtyř ročních období.

S pomocí příběhu pana Kaštánka, seznamujeme děti s jinými kulturami. Společně s dětmi budeme panu Kaštánkovi vysvětlovat, ukazovat a prožívat české i zahraniční tradice, budeme se seznamovat s kulturou naší i zahraniční. Dále bude pan Kaštánek využíván podle potřeb třídy při vysvětlování „kulturních nejasností“.

Joly a Marťa

 

 

Třídní vzdělávací plán třídy 2.B nesoucí název „Putování s tygrem” ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima. TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které poskytují pestrou vzdělávací nabídku.

Prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích celků vedeme děti k citlivému vnímání přírody a změn souvisejících s ročním obdobím. Připomínáme si tradice a pranostiky napříč celým rokem. Jednotlivé bloky přizpůsobujeme nejen vnějším podmínkám, ale také individuálním potřebám a zájmům dětí. TVP odráží všechny hlavní cíle a principy předškolního vzdělávání. Soustředíme se na rozvoj fantazijního světa dětí, prohlubování poznatků o sobě samých a o světě kolem nás. Děti se učí fungovat v rámci kolektivu, dochází k základnímu procesu socializace a děti si tak osvojují základy sociálních dovedností, empatie, naslouchání, chápání sociálních rolí a třídy jako celku.

Zaměřujeme se na tvůrčí činnosti, které prohlubují dětskou kreativitu a vnímání estetického prostředí. Dále naší vzdělávací nabídku provádějí rozmanité druhy činností. Hudební činnosti, pohybové činnosti, předmatematické činnosti rozvíjející grafomotoriku a v neposlední řadě se soustředíme také na seznámení dětí s literárními základy přizpůsobené věku a potřebám dětské skupiny.

Monika a Štěpánka

 

Charakteristika TVP třida 3.A „Cesta za poznáním“ (Koníci)

Třídní vzdělávací program „Cesta za poznáním“ vychází z přirozeného vývoje dětí, z jejich potřeb, z podmínek naší školy, složení třídy a zpracovává hlavní cíle ŠVP do jednotlivých celků. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Na cestě za poznáním nás během celého roku provází 6 postav, s kterými si vydáváme do jim blízkých míst:

  1. S DETEKTIVEM ZA OBJEVY: V dětech budeme rozvíjet a podporovat potřebu sdílení a rozvoj všech smyslů.
  2. S NÁMOŘNÍKEM KOLEM SVĚTA: S dětmi se dozvídáme, jak se žije v různých zemích, kdo zde bydlí, jaké mají zde tradice a mnoho dalšího. Budeme se učit získávat nové informace a pracovat s nimi, tak aby i naše loď uměla doplout bezpečně do přístavu.
  3. SE SOKOLEM ZA HRANICE MOŽNOSTÍ: V rámci projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ budeme učit děti vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života.
  4. SE SOVOU V BOJI PROTI HLOUPOSTI: S dětmi se budeme vydávat na dlouhou cestu plnou poznávání, znalostí, nových informací, získávání zkušeností a mnoho dalšího, co nám pomůže v boji proti hlouposti.
  5. SE LVEM ZA BRÁNY ŠKOLKY: Spolu s ním se vydáme za brány školky do blízkého okolí i do vzdálenějších míst naší republiky. Budeme poznávat na vlastní oči naši kulturu (sochařství, architekturu atd.) a zprostředkujeme dětem zážitek a zkušenost v rámci vlastního poznávání světa kolem nich.                                                                                                  6.S MÚZOU ZA PROŽITKEM: Budeme dávat dětem, co nejvíce možností poznávat vše právě díky jejich vlastnímu prožitku, který jim dá více zkušeností než tisíce informací a předaných mouder                                                                                                                                                                                                                           Jája a Monika

 

 

Třídní vzdělávací plán 3.B

„Dobrodružství s Pipi Dlouhá punčocha“

Třídu Delfínů navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem. Je pro nás i pro děti důležité, abychom se co nejblíže poznali.

Společně s Pipi děti budou prožívat dobrodružství, a tím rozvíjet prosociální chování, komunikační schopnosti, jazykové dovednosti.

Během celého školního roku se děti budou setkávat s knižní hrdinkou a kamarádkou Pipi Dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové.

Pipi Dlouhá punčocha a děti budou dostávat dopisy, které nás zavedou do míst po celém světě: Francie, Maďarsko, Německo, Španělsko, Srbsko, Slovensko, Norsko, Rusko a Česko. Dozví se o těchto zemích mnoho zajímavého, ochutnají místní speciality, poznají místní kulturu a zvyky.

Další projekt: Chvilka  s Bébou

Budeme s dětmi podporovat přirozený řečový vývoj. Nejedná se o logopedickou péči, ale o průpravná,a oromotorická cvičení formou her.

Se třídním kamarádem Bébou, což je modrý látkový králík, se budou postupně seznamovat s písmeny, naučí se rozverné básničky a budou rozvíjet např. fonematický sluch, zrakovou i sluchovou diferenciaci.

Dáda a Bára

 

 

Třídní vzdělávací plán 3.D

TVP představuje plán činností pro danou třídu rozvržený na časové úseky a vychází ze ŠVP FMŠ Na Výšinách pod názvem Jaro, léto, podzim, zima a  RVP pro předškolní vzdělávání. Obsahuje čtyři hlavní témata a každé z témat obsahuje množství podtémat, které na sebe navazují a jejich prostřednictvím jsou plněny cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Aktuálně zařazujeme i neplánovaná témata, která jsou v danou dobu vhodná k určitým příležitostem. Reagujeme tak na události o kterých se mluví a které se bezprostředně týkají aktuálních situací. Časové rozmezí je v kompetenci obou učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy očekávaných kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a vzdělávání a pro vstup do ZŠ.

Název TVP třídy 3. D s předškolními dětmi je „PŘES POHÁDKY A ÚKOLY JDEME S LOTKOU DO ŠKOLY“. Celým rokem děti provází panenka Lotka, která pochází ze Švédska (návaznost na zahraniční spolupráci). Společně s dětmi panenku učíme správně mluvit, komunikovat a vyslovovat česká slova. Nejedná se o logopedickou péči, ale o podporu jazykového vývoje. Na každý měsíc připadá jiný artikulační okrsek, který s dětmi procvičujeme. S logopedicky zaměřeným projektem se snažíme poskytnout podporu v oblasti jazyka a řeči dětem s odkladem školní docházky a také dětem s odlišným mateřským jazykem.

Péťa a Týna