ŠVP Jaro, léto, podzim, zima

jsou k dispozici k nahlédnutí u třídních učitelek a vedení FMŠ Na Výšinách.

Vedení MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“ vychází z podmínek naší školy. Na jeho aktualizaci se podílí učitelský sbor. Je dostatečně pružný a otevřený pro tvorbu TVP, které mají všechny třídy zpracovány. Školní program Jaro, léto, podzim, zima klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Zajišťujeme nabídku vhodných vzdělávacích prostředků a podmínek pro děti.

TVP jednotlivých tříd, představí naše paní učitelky:

Třídní vzdělávací plán (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“. TVP je tvořen integrovanými bloky se vzdělávací nabídkou a umožňuje učitelce pružně reagovat na individuální potřeby a dovednosti dětí podle jejich věku a zájmu a měnit ho podle své potřeby. Podporujeme všestranný rozvoj dítěte. Je pro nás prioritou, aby čas  prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

Maruška

 

 

TVP třídy 1.A je zastřešen celoročním projektem „Z pohádky do pohádky“ který prolíná ostatními projekty během roku. Obsahuje pět pohádek

  • Červená Karkulka
  • Perníková chaloupka
  • Hrnečku vař
  • O veliké řepě
  • O zlaté rybce

Kromě plnění dílčích vzdělávacích cílů obsažených v RVP, vytvoříme s dětmi  knihu s piktogramy z jednotlivých pohádek, které budou k dispozici ve třídě dětem.

                                                                                                                                                     Ivča a Sára

 

 

TVP 2.A nazývá “Dobrodružství za vrátky, se štěňátky“, který vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima. TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky. Snažíme se, jednotlivé integrované bloky dětem udělat, tak aby byly zábavné, ale aby se děti něco přiučily a něco si z toho také odnesly. Děti vedeme k vnímání změny a krásy přírody. Snažíme se, aby způsob práce s dětmi v naší třídě byl založen na přímých zážitcích dítěte, podporoval dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat veškerou krásu naší přírody. Do obsah bloků zapojujeme věci ze života dítěte, který je pro něj smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Využíváme situace, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je nejvíce potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Poskytujeme dětem vzory správného a slušného chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě. Naším cílem je rozvíjet každé dítě po psychické, fyzické a sociální stránce. V rámci integrovaných bloků se snažíme zapojit aktivity, které můžeme praktikovat v přírodě za účelem poznání životního prostředí, přírody a našich čtyř ročních období.

Tereza a Joli

 

 

Třídní vzdělávací plán třídy 2.B nesoucí název „Pohádkový svět vychází „ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima. TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které poskytují pestrou vzdělávací nabídku. Prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích celků vedeme děti k citlivému vnímání přírody a změn souvisejících s ročním obdobím. Připomínáme si tradice a pranostiky napříč celým rokem. Jednotlivé bloky přizpůsobujeme nejen vnějším podmínkám, ale také individuálním potřebám a zájmům dětí. TVP odráží všechny hlavní cíle a principy předškolního vzdělávání. Soustředíme se na rozvoj fantazijního světa dětí, prohlubování poznatků o sobě samých a o světě kolem nás. Děti se učí fungovat v rámci kolektivu, dochází k základnímu procesu socializace a děti si tak osvojují základy sociálních dovedností, empatie, naslouchání, chápání sociálních rolí a třídy jako celku. Zaměřujeme se na tvůrčí činnosti, které prohlubují dětskou kreativitu a vnímání estetického prostředí. Dále naší vzdělávací nabídku provádějí rozmanité druhy činností. Hudební činnosti, pohybové činnosti, předmatematické činnosti rozvíjející grafomotoriku a v neposlední řadě se soustředíme také na seznámení dětí s literárními základy přizpůsobené věku a potřebám dětské skupiny.

Míša a Štěpánka

 

 

 

Třídní vzdělávací program „Cesta za poznáním“ vychází z přirozeného vývoje dětí, z jejich potřeb, z podmínek naší školy, složení třídy a zpracovává hlavní cíle ŠVP do jednotlivých celků. V programu se prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání. TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Budeme usilovat o to, aby se děti ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, vybudovaly si základy správného chování, držení hodnot a mnoho dalšího. Harmonický rozvoj každého dítěte budeme podporovat vzájemnou tolerancí a respektem každého dítěte. Budeme podporovat rozumný náhled na svět, vlastní tvořivost, prostor pro vlastní názor apod. Budeme reagovat na podněty a náměty dětí. Při tvorbě TVP vycházíme z věkového složení dětí a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Umožňujeme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a jejich věku.

Naším cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální. Vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností. Chceme, aby každé dítě bylo u nás ve třídě spokojené a šťastné, neboť pocit jistoty, bezpečí a spokojenost otevírá dětem oči při objevování a poznávání okolného světa. Posiluje jejich sebejistotu a sebeuvědomění, podněcuje je ke vzájemné komunikace s vrstevníky, učitelkou i okolním světem. Budeme vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému i neživému, k úctě k lidem kolem sebe, ke kamarádství, ke zvířatům, ke knihám, hračkám atd.

Monča a Jája

 

 

Třídní vzdělávací plán 3.B – Delfínů je tvořen dle školního vzdělávacího plánu: Jaro, léto, podzim, zima.

Veškeré aktivity vedou k poznání životního prostředí a přírody ve čtyřech ročních obdobích. Zároveň prohlubuje poznání o světě, podporuje k bádání okolí a motivuje k poznávání nových zkušeností. Děti nalézají cestu k samostatnosti i kooperaci, k řešení problémů, k uvědomění si své hodnoty na tomto světě.

Celoročním projektem třídy 3.B je „Poznáváme Prahu 7“. Děti se učí orientovat v blízkém okolí MŠ a svého bydliště. Tráví čas na procházkách, při kterých poznávají nová místa, budovy a vyhlídky Prahy 7. Aktivitami spojené s tímto projektem si děti rozvíjí smyslové vnímání, rozumové schopnosti, komunikační schopnosti a zejména podporujeme zdravý životní návyk dětí.

Dáda a Bára

 

TVP představuje plán činností pro danou třídu rozvržený na časové úseky a vychází ze ŠVP FMŠ Na Výšinách pod názvem Jaro, léto, podzim, zima a  RVP pro předškolní vzdělávání. Obsahuje čtyři hlavní témata a každé z témat obsahuje množství podtémat, které na sebe navazují a jejich prostřednictvím jsou plněny cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Aktuálně zařazujeme i neplánovaná témata, která jsou v danou dobu vhodná k určitým příležitostem. Reagujeme tak na události o kterých se mluví a které se bezprostředně týkají aktuálních situací. Časové rozmezí je v kompetenci obou učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy očekávaných kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a vzdělávání a pro vstup do ZŠ. Název TVP třídy 3. D s předškolními dětmi je „DOBRODRUŽSTVÍ S KAMARÁDY ANEB Z PRAHY DO BULLERBYNU A ZPĚT“. Vychází tak z celoročního projektu, který je navržen ve spolupráci s dětmi z mateřské školy z města Skillingaryd ze Švédska. K projektu se pojí četba příběhů a dobrodružství z knihy Děti z Byllerbynu, která nás bude provázet celým školním rokem 2020/2021.

Péťa a Týna