Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

Informační schůzka pro nově přijaté děti se koná:

POLODENNÍ PROVOZ:  ČTVRTEK  9.6.2022 od 17.00 na školní zahradě.

CELODENNÍ PROVOZ:  PONDĚLÍ  13.6.2022 od 17.00 hodin na školní zahradě

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  k předškolnímu vzdělávání bude  zákonným zástupcům předáno osobně dne 3.6.2022 v čase od  9.00 do 15.00 hodin.

 

Celodenni provoz přijatí

Polodenni provoz přijatí

Alternativni provoz přijatí

 

V Praze dne 3.6.2022 Mgr. Michaela Eklová

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS –  od 11.4.-25.4.2022

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ.Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádo st vytiskout. Posledním krokem je veškeré potřebné dokumenty odevzdat do MŠ.Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

 

Vážení rodiče,

 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-mts-vysiny-celodenni

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-mts-vysiny-polodenni

 

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádsosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023

 

Den otevřených dveří

proběhl 28. 3. 2022.

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023

osobně středa 4.5 a čtvrtek 5.5.2022 od 13.30 do 18.00 hodin

Podání žádosti do mateřské školy:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  4.-5.5.2022 od 13.30 do 18.00 hodin
 2. do datové schránky mateřské školy dy8vcqp
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skolka@msnavysinach.cz
 4. poštou- Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3/1075 170 0

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Datovou schránu si mohou rodiče zřídit zdarma. Odeslání žádostí datovou schránkou je zdarma. Více informací na https//chcidatovku.cz/.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), preference MŠ
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Co s sebou k zápisu:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování- evidenční list

– Váš průkaz totožnosti

– rodný list dítěte

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce:

 

Kritéria: Bodové ohodnocení:
Trvalý pobyt dítěte  MČ Praha 7 14 bodů
Věk dítěte 5 let

Děti narozené od 1. 9.2016 do 31. 8.2017

12 bodů
4 roky

Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

10 bodů
3 roky

Děti narozené od 1. 9.2018 do 31. 12. 2018

6 bodů
3 roky

Děti narozené od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

5 bodů
3 roky

Děti narozené od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019

4 body
  2 roky

Děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

0 bodů
  Celodenní docházka do MŠ 2 body
  Polodenní docházka do MŠ 0 bodů

 

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle výše uvedených kritérií. Při shodném bodovém ohodnocení více dětmi má přednost dítě starší. O přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodne ředitelka na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

V Praze dne 25. 2. 2022   Mgr. Michaela Eklová