Informační schůzka pro nově přijaté děti se koná:

 

POLODENNÍ PROVOZ:  PONDĚLÍ  17.6.2024 od 17.00 na školní zahradě.

CELODENNÍ PROVOZ, ALTERNATIVNÍ PROVOZ: ČTVRTEK  13.6.2024 od 17.00 hodin na školní zahradě.

 

Pozvánka pro nově přijaté dětí

Zveme Vás a Vaše rodiče na hravé dopoledne na školní zahradě s názvem „“ POZNEJ SVOJI ŠKOLKU“ v  pondělí dne 17.6.2024 od 10. 00 do 11.30 hodin.

Těšíme se na Vás Vaše Výšiny

 

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025.

CELODENNI PROVOZ

POLODENNI PROVOZ

ALTERNATIVNI PROVOZ

 

žádost kritéria polodenní žádost celodenní nahládnutí do spisu Kritéria evidenční list čestné prohlášeníCo potřebuje rodič při zápisu do mateřské školy:

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2024/2025

6.-7.5.2024

Podání žádosti do mateřské školy:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  od 9.15 do 16.30 hodin /PŘESTÁVKA 11.30-12.30/
 2. do datové schránky mateřské školy dy8vcqp
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skolka@msnavysinach.cz
 4. poštou- Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3/1075 170 0

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Datovou schránu si mohou rodiče zřídit zdarma. Odeslání žádostí datovou schránkou je zdarma. Více informací na https//chcidatovku.cz/.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), preference MŠ
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Co s sebou k zápisu:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování- evidenční list

– Váš průkaz totožnosti

– rodný list dítěte

-čestné prohlášení o trvalém bydlišti

Náležitosti k zápisu:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání- celodenní provoz, nebo Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání-polosdenní provoz.  Příslušné dokumenty vytiskněte a přineste k zápisu.

žádost celodenní

nahládnutí do spisu

Kritéria- celodenní provoz

Evidenční list

Čestné prohlášení

žádost – polodenní provoz

Kritéria- polodenní provoz

Termín zvěřejněn rozhodnutí je stanoven na 29.5.2024.

 

 

Kriteria pro školní rok 2024/2025

 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 29.05.2024 v čase od 9.00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Individuální vzdělávání:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Oznameni_individualni_vzdelavani_