Platby a školné

Od 1. 9. 2022 došlo k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2023/2024 na celodenní provoz činí 870,-Kč měsíčně a na polodenní provoz 600,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

27.5. 2023 Mgr.Michaela Eklová

 

Výpočet pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022 /2023.

Náklady celkem: 4 106 119,-Kč

Měsíční náklady: 342 177,-Kč

Měsíční náklady na dítě  1 746,- Kč

Úplata dle vyhlášky 50% nákladů  873,- Kč

 

Celodenní docházka

Zálohové měsíční platby na stravné jsou ve výši 980,-Kč, u dětí s odkladem školní docházky činí měsíční platba na stravné 1040,-Kč.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Základní částka pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 činí  870,-Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání a měsíční záloha na stravování činí celkem 1.850,-Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, rodiče hradí pouze stravné ve výši 980,-Kč. U  dětí s odkladem školní docházky  1040- Kč.

 

Polodenní docházka

Zálohová měsíční platba na stravné pro třídu s polodenním provozem je ve výši  740,-Kč.

Vyúčtování bude provedeno vždy k 31. 8. příslušného školního roku, případně do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona č.      561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Základní částka pro třídu s polodenním provozem  na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 činí  600,-Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání a měsíční záloha na stravování činí celkem 1340,-Kč,

 

 

Vyúčtování bude provedeno vždy k 31. 8. příslušného školního roku, případně do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání a měsíční záloha na stravování je splatná nejpozději 10. dne v aktuálním měsíci na běžný účet mateřské školy  č. 35- 0202865379/0800 s variabilním symbolem, který Vám byl níže přidělen.

 

Roční příspěvek SRPDŠ /divadelní představení, výlety,../ 1.600,- Kč na školní rok 2023/2024. Prosím uhraďte na účet č. 2901019955/2010 s variabilním symbolem (jméno a příjmení dítěte).

 

Konto solidarity FMŠ Na Výšinách

  • peníze z konta budou použity na podporu ekonomicky znevýhodněných rodin z naší FMŠ. Škola bude dary evidovat na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.

Čerpání z fondu solidarity:

1/ Na základě zjištění aktuální situace v rodině, doporučení třídní učitelky;

2/ Žadatel o příspěvek podá žádost vedení školy, na jehož základě bude dle finančních prostředků příslušného fondu a posouzení situace o jeho žádosti rozhodnuto.

č. ú. školy 0202865379/0800 var. symbol 1234

 

FMŠ Na Výšinách přijímá finanční i věcné dary určeného na rozvoj v předškolního vzdělávání.

Velmi si vážíme všech, kteří přispěli na konto solidarity, nebo obědového konta. I malý příspěvek má smysl. Předem moc děkujeme!

FMŠ Na Výšinách informuje zákonné zástupce a přátele školy o možnosti poskytnutí finančního daru prostřednictvím obědového konta, nebo konta solidarity FMŠ Na Výšinách:

Obědové konto – peníze z konta jsou určeny pro děti ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají prostředky na úhradu obědů. Městská část Prahy 7 ve spolupráci s vedením mateřských a základních škol prostřednictvím obědové konto umožní kvalitní životosprávu i těm dětem, které by z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohli na obědy chodit.

Obědové konto je transparentní účet ČS a.s. č. ú. 2003844339/0800.