Individuální vzdělávání dítěte

oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka
FMŠ Na Výšinách 3/1075, Praha 7.

Termín ověřování očekávaných výstupů podle RVP PV: listopad, prosinec. (Termín bude upřesněn ve Školním řádě)

Způsob ověřování:

K ověřování očekávaných výstupů doloží zákonní zástupci portfolio dítěte. Portfolio se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb), her a výletů. Ze seznamu písní, básní, přečtené dětské literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů (rozvíjení schopností, dovedností) bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření!

Doporučená literatura pro individuální vzdělávání:

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program FMŠ Na Výšinách
 • Rok v mateřské škole – Jaro, léto, podzim, zima Opravilová E, Gebhartová V.
 • Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání, Kaslová, M., RAABE
 • Hudební činnosti v předškolním vzdělávání, Lišková, M., RAABE
 • Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání, Dvořáková, H., RAABE
 • Grafické a pracovní listy pro předškoláky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, rozvoj rozumových, poznávacích, jazykových, řečových schopností a dovedností, matematických představ,…(např. Šimonovy pracovní listy,…)
 • Dětské knihy a časopisy pro předškoláky (pohádky, dětské příběhy, sbírky dětských básní, písní, ….
 • Odborné knihy zaměřené na předškolní pedagogiku a psychologii
 • Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro individuální vzdělávání, obdrží od FMŠ „Desatero pro rodiče“ a „Další doporučení pro zákonné zástupce“.

 

S požadavky FMŠ k ověřování očekávaných výstupů byli zákonní zástupci seznámení při řádném zápisu do FMŠ.

V Praze dne 3. 3. 2019, Mgr. Michaela Eklová (ředitelka školy)

 

Další doporučení pro zákonné zástupce, jak můžete pomoci svým dětem.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost

 • při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování

Vyprávějte dítěti a čtěte mu

 • televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

 • pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

 • vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte

 • stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za

 • výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

 • příroda je velká tělocvična, prospěje i vám

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

 • ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti,
  zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

 • uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.