1.A Koťátka– celodenní provoz

Třida 1.A Koťátka je především zaměřená na adaptaci nově přijatých 3-4 letých dětí. Naší snahou je usnadnit těmto novým školákům vstup do školky a navodit pozitivní  a bezpečné prostředí pro ně i rodiče. Mnohdy je to pro celou rodinu první kontakt s školským zařízením a proto je důležitá spolupráce a komunikace k navázání důvěry ke škole.

Kromě upevnění znalostí v oblasti hygienických a sebeobslužných činností, předáváme dětem základy všech výchovných složek dle RVP, a snažíme se o podporu při socializaci, kontaktů s vrstevníky a dalších potřeb dětí v tomto věku.

Iva Poprocká

vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Specializuje se na práci s tříletými dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dětí do mateřské školy. Ráda
a velmi dobře hraje na klavír, je logopedickým asistentem. Vede kroužek Logohrátek.  V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně. V současné době se zúčastnila několika školení „Vzdělávání dětí s OMJ“ a této problematice se věnuje.

Sára Hájková

 

1.D Želvičky– polodenní provoz

 

 

Bc. Monika Husáková

Diana Brendlová

 

 

1.C Medvíďata-polodenní provoz

 

Marie Bulínová

 

1.B Lvíčata-celodenní provoz

Třída1.B je heterogenní pro děti od 3-6 let. Navštěvují ji děti z rodin, které mají vazby k židovství. Spolupracuje s Lauderovou základní školou-společné oslavy židovských svátků, vzájemné návštěvy, konzultace pedagogů….Dále udržuje kontakt s Židovskou obcí v Praze formou prohlídek židovských objektů a několikrát do roka společných návštěv u příležitosti oslav jak v naší třídě, tak na obci.

Třída má atmosféru komunity, jelikož rodiče dětí se navzájem znají z mimoškolních aktivit a některé rodiny navštěvují třídu několik let. Rodiče projevili zájem více přiblížit třídu pro ostatní třídy ve školce, a proto se v tomto školním roce začal realizovat projekt OTEVŘENÉ DVEŘE- nenásilně seznamovat i ostatní děti s židovskými svátky např. Roš Hašana, Jom Kipur, Chanuka, Pesach… A naopak se i děti z této třídy zapojí do oslav nežidovských svátků.

Vzhledem k tomu, že  třída je smíšená pro věkovou skupinu3-6 let, dlouhodobě se  ve třídě daří posilovat prosociální chování .

 

Michaela Býčková

Mgr. Lucie Vachková

Vystudovala SPgŠ v  Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogiku. Dále ve studiu pokračovala na Husitské teologické fakultě UK obor sociální práce. Po dokončení studia  4 roky pracovala v Anglii jako Aupair, a následně jako profesionální chůva.

Od dětství se věnuje zpěvu, hudbě a ráda cestuje. Je členkou pěveckého sboru Cancioneta Praga.

Ráda se sebevzdělává a navštěvuje školení různých zaměření v oblasti předškolní výchovy.

 

2.A Štěňata-celodenní provoz

Jolana Trávníčková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Krnově s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika. Pochází z moravskoslezského kraje. Nejvíce se ve své práci zaměřuje na tělovýchovnou a hudební činnost. Mezi její záliby patří jízda na kole, zpěv, příroda, cestování.

Tereza Kopačová

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze a dodělala si roční nástavbu oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v Mladé Boleslavi.  Nejvíce se ve své práci zaměřuje na výtvarnou výchovu. Mezi její záliby patří příroda, cestování, jóga, malování a pečení.

Monika Menzelová– asistent pedagoga

2.B Tygříci-celodenní provoz

 

Třída 2. B Tygříci je homogenní třída, a je určena pro děti ve věku 4 až 5 let, v některých letech i pro děti předškolní. V této třídě probíhá také adaptace nových dětí, které letos nastoupily do naší FMŠ.

Děti si zde osvojují základní principy fungování ve společnosti. Upevňují si základy sebeobsluhy, zásady hygieny, pravidla slušného chování a stolování. Během celého školního roku jsou všechny činnosti zaměřeny na přípravu pro předškolní třídy a dle individuální potřeby a věku dítěte i na přípravu pro školní docházku.

Děti se učí správnému držení tužky, sezení u stolu, samostatnosti, stolování, komunikaci, fungování v rámci kolektivu. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky, matematických představ, základů literatury atd.

Děti si rozšiřují slovní zásobu a znalost gramatiky. Učí se lepšímu slovnímu vyjadřování a popisu svých pocitů a potřeb. Rozvoj řečových dovedností umožňuje snazší získávání poznatků o sobě i o světě.

 

 

Štěpánka Linartová

Michaela Menzlová

Naděžda Eklová– asistent pedagoga

3.A Hříbata-celodenní provoz

Monika Petrovová

Hned po ukončení studia na SPgŠ  nastoupila do naší mateřské školy, kde pracuje již 37 let. Od začátku se intenzivně věnuje rozvoji předmatematické gramotnosti, logopedické prevenci a přípravě dětí na přechod do základní školy. Ráda výuku propojuje s moderními technologiemi a proto nedílnou součástí  této třídy je interaktivní tabule. Spolupracuje s PedF UK jako fakultní učitelka, je logopedickým  asistentem  a vede kroužek logohrátek.

 

Bc. Jaroslava Matoušová

3.B Delfíni-celodenní provoz

Bc. Daniela Křehlová

vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UK. Vzdělává se v oblasti dramatické výchovy pro děti předškolního věku. V mateřské škole vede zájmové kroužky – hudebně pohybové hry, dramatický kroužek. Mimo mateřskou školu působí jako lektorka moderního tance a taneční průpravy pro děti.  Účinkuje v Hudebním divadle Karlín. Ráda zpívá, hraje stolní tenis a cestuje

Barbora Zemková

 

3.D Vodárenská věž- detašované pracoviště

 

Třída 3.D 

Je pro děti, které  plní povinné předškolní vzdělávání. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.
Zaměřujeme se především na všestranný rozvoj před vstupem do ZŠ. Děti si upevňují sebeobsluhu, samostatnost při obsluze i pracovních dovednostech, pravidla slušného chování, zásady hygieny apod. Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, jazykové a řečové dovednosti, zrakové, sluchové vnímání, orientaci v čase a prostoru aj.  Mimo jiné se třída zaměřuje na environmentální výchovu. Chováme vodní želvu nádhernou a pakobylky, o které děti společně pečují. Na zahradě školy pěstujeme ovoce, zeleninu a kvetoucí rostliny. Děti jsou vedené k třídění odpadu. Pro děti připravujeme projektové dny zaměřené na např. keramiku, vědecké pokusy, hudebně-pohybové hry, logo-hrátky apod.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

  • Charakteristika TVP

TVP představuje plán činností pro danou třídu rozvržený na časové úseky a vychází ze ŠVP FMŠ Na Výšinách pod názvem Jaro, léto, podzim, zima a  RVP pro předškolní vzdělávání. Obsahuje čtyři hlavní témata a každé z témat obsahuje množství podtémat, které na sebe navazují a jejich prostřednictvím jsou plněny cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Aktuálně zařazujeme i neplánovaná témata, která jsou v danou dobu vhodná k určitým příležitostem. Reagujeme tak na události o kterých se mluví a které se bezprostředně týkají aktuálních situací. Časové rozmezí je v kompetenci obou učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy očekávaných kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a vzdělávání a pro vstup do ZŠ.

Název TVP třídy 3. D s předškolními dětmi je „DOBRODRUŽSTVÍ S KAMARÁDY ANEB Z PRAHY DO BULLERBYNU A ZPĚT“.  Vychází tak z celoročního projektu, který je navržen ve spolupráci s dětmi z mateřské školy z města Skillingaryd ze Švédska. K projektu se pojí četba příběhů a dobrodružství z knihy Děti z Byllerbynu, která nás bude provázet celým školním rokem 2020/2021.

 

Bc. Petruše Hudecká

vystudovala pedagogické vzdělání na SPgŠ a PedF UK obor učitelství pro mateřské školy. Vede děti k zájmu o přírodu, ekologii a péči o zvířata. Ráda připravuje a realizuje dílčí projekty s enviromentálním zaměřením, díky nimž získala certifikát Ekoučitel roku 2018/19. Vede zájmový kroužek Malý vědec. Mezi její zájmy patří příroda, hudba a tanec.

 

Kristýna Ježková

vystudovala jsem gymnasium v Kladně, momentálně studuje 2 ročník na Pedagogické fakultě UK st učitelství pro MŠ se specializací na hudební výchovu. Od malička se věnuji hudbě, především zpěvu. Byla jsem členem sboru Sluníčko, v ZUŠ jsem chodila na klavír, flétnu, kytaru a solový zpěv. Ráda cestuji, i proto jsem pár let pracovala jako letuška. Mezi mé ostatní záliby patří také sport, především jóga a běh.