1.A Koťátka– celodenní provoz

Třida 1.A Koťátka je především zaměřená na adaptaci nově přijatých 3-4 letých dětí. Naší snahou je usnadnit těmto novým školákům vstup do školky a navodit pozitivní  a bezpečné prostředí pro ně i rodiče. Mnohdy je to pro celou rodinu první kontakt s školským zařízením a proto je důležitá spolupráce a komunikace k navázání důvěry ke škole.

Kromě upevnění znalostí v oblasti hygienických a sebeobslužných činností, předáváme dětem základy všech výchovných složek dle RVP, a snažíme se o podporu při socializaci, kontaktů s vrstevníky a dalších potřeb dětí v tomto věku.

 

Iva Poprocká

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze a v naší mateřské škole pracuje 30 let. Specializuje se na práci s mladšími dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dětí do mateřské školy.
Ráda a velmi dobře hraje na klavír, je logopedickým asistentem.  V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně a na jaře 2023 v Maďarsku. V současné době se zúčastnila několika školení „Vzdělávání dětí s OMJ“ a této problematice se věnuje

 

Zdena Havránková, Dis.

vystudovala střední a vyšší odbornou školu Evropská 33 v Praze se zaměřením na předškolní a mimoškolní výchovu. Pět let jezdila jako instruktor na letní tábory a jedenáct let se věnovala keramice. Ve své práci se nejvíce zaměřuje na hromadně tvořenou výtvarnou činnost a rozvoj manuální zručnosti dětí. Zajímá se o hru na klavír, jízdu na koni, četbu knih, poslech hudby, ruční práce a keramiku.

 

 

 

1.D Želvičky– polodenní provoz

 

Třída 1. D je zaměřena na adaptaci 3 – 4 letých dětí do mateřské školy. Učitelé se snaží společně s rodiči o plynulý vstup dítěte do vzdělávacího procesu bez stresu tak, by se začlenilo do kolektivu a cítilo se dobře v bezpečném a přátelském prostředí.

Naší snahou je postupné osamostatňování se dítěte a to nejen v rámci sebeobsluhy. Dále rozvíjíme dovednosti a schopnosti dětí v různých oblastech – pohybové, hudební, výtvarné, dramatické a další. Veškeré činnosti ve školce se snažíme dělat smysluplně. Chceme, aby děti poznávaly svět kolem sebe přirozenou cestou a my, učitelé, jsme jim u toho nápomocni.

Děti vedeme k tomu, aby měly sebe jako osobnost. Lidi kolem sebe a své okolí. Vlastním chováním se snažíme dětem předat hodnoty a postoje. Záleží nám na tom, aby děti, vnímaly důležitost, s jakou mají citlivě a s respektem přistupovat ke svému okolí. Vedeme je k zodpovědnosti a ohleduplnosti. Rádi využíváme naši zrekonstruovanou zahradu k pobytu venku, nebo chodíme na delší procházky do okolí školy. Čas strávený venku považujeme za důležitý a smysluplný.

Diana Brendlová

Věra Kafková

Vystudovala jsem Střední ped. školu v Praze. Pracovala jsem jako asistentka pedagoga v MŚ , ZŠ i v jeslích a jako chůva v rodinách. Moc ráda si povídám i hraji s dětmi a snažím se je vést k lásce k přírodě a zvířatům.Mezi moje záliby patří vycházky a výlety s pejsky , turistika , cyklistika, četba knih a poslech hudby. Mám ráda přírodu a zvířata .

 

 

1.C Medvíďata-polodenní provoz

 

Třídní vzdělávací program: Po celý rok s medvídkem Béďou se opírá o školní vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima“. V rámci adaptace umožňuje dětem přirozený rozvoj v sociálních, psychických i fyzických dovednostech. Klade důraz na všestranný vývoj a poznání okolního světa s důrazem na poznávání a ochranu přírody. Děti budou plnit úkoly dle ročních období a sbírat samolepky do svých poznámkových archů a následně vkládat do svých portfolií. Cílem je, aby děti vnímaly koloběh přírody a hravou formou poznávaly, proč je důležité přírodu kolem nás chránit a udržovat. Přihlíží k individualitě dítěte a umožňuje reagovat na momentální rozpoložení ve skupině dětí a také na změny kolem nás.

 

Mgr. Eliška Borůvková

 

1.B Lvíčata-celodenní provoz

Třída 1.B  je heterogenní pro děti od 3-6 let.

V tomto školním roce bude realizován projekt SE LVÍČATY NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM a JAK ROSTU.

 

Třída má atmosféru komunity, rodiče dětí se navzájem znají z mimoškolních aktivit a některé rodiny navštěvují třídu několik let.

Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, nebojí se ptát a udělat chybu.

Míša a Zuzka a Romča

 

Michaela Býčková

vystudovala SPgŠ v Prachaticích obor učitelství pro mateřské školy. Má zkušenosti s prací v heteregonní třídě. V oblibě s dětmi má činnosti, při kterých se projevuje dětská fantazie a kreativnost a má ráda, když se děti nebojí ptát. Do výtvarných činností často zařazuje artefiletické prvky. Jinak miluje zimu, sníh, hory a výtvarné umění.

Zuzana Bednářová

vystudovala  střední pedagogickou školu v Hradci Králové. Navštěvovala ZUŠ hru na klavír a tanec. Věnuje se především  hudební výchově a pohybovým činnostem. Ve volném čase chodím běhat a ráda  čte.

 

 

2.A Štěňata-celodenní provoz

Třída 2.A je homogenní pro děti ve věku 4 – 5 let. Během celého školního roku se snažíme veškeré činnosti zaměřit na přípravu pro předškolní třídy a dle individuálních potřeb dítěte. Vše se snažíme přizpůsobovat věku a schopnosti dítěte. Děti si zde upevňují základy hygienických návyků, sebeobsluhy, pravidla slušného chování a správně stolování. Snažíme se dětem dát prostor, aby mohly říct vlastní názor a při činnostech byly kreativní, Děti se během roku učí správnému sezení u stolu, jak správně držet tužku. Snažíme se rozvíjet komunikaci, jak s kamarády, tak s námi. Děti zapojujeme do kolektivu v rámci volné hry i při řízené činnosti. Zaměřujeme se na rozvoj jemné i hrubé motoriky a předmatematických představ.

 

Markéta Bidmonová

Vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi- Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Bc. Miroslava Klofáčová

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litoměřicích a dále studovala na Pedagogické fakultě Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem obor speciální pedagogika a psychologie dětí předškolního věku. V poslední době absolvovala i kurs logopedického asistenta a snaží se v této oblasti dětem pomoci. Je velmi kreativní člověk, který má rád inovativní přístupy ke vzdělávání předškolních dětí. Její silnou stránkou je organizace aktivit pro děti nejen předškolního věku, ale i pro děti starší. V letních měsících organizuje tábory u moře. Nejhezčí pocity zažívá, když vidí, že její práce přináší výsledky ve smyslu rozvoje dětí a přístupu rodičů k jejich výchově.

Bc. Kristýna Šebestíková

Vystudovala SOŠ Sociální, dále pokračovala ve studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy oboru Sociální pedagogika. Odbornost dokončila studiem na SPgŠ Futurum v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ráda se věnuje hře na klavír, četbě a svůj volný čas ráda tráví v přírodě a cestováním.

 

2.B Tygříci-celodenní provoz

 

Třídní vzdělávací plán třídy 2.B nesoucí název „Putování s tygrem” vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto, podzim, zima.

TVP je tvořen jednotlivými integrovanými bloky, které poskytují pestrou vzdělávací nabídku. Prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích celků vedeme děti k citlivému vnímání přírody a změn souvisejících s ročním obdobím. Připomínáme si tradice a pranostiky napříč celým rokem. Jednotlivé bloky přizpůsobujeme nejen vnějším podmínkám, ale také individuálním potřebám a zájmům dětí. TVP odráží všechny hlavní cíle a principy předškolního vzdělávání. Soustředíme se na rozvoj fantazijního světa dětí, prohlubování poznatků o sobě samých a o světě kolem nás. Děti se učí fungovat v rámci kolektivu, dochází k základnímu procesu socializace a děti si tak osvojují základy sociálních dovedností, empatie, naslouchání, chápání sociálních rolí a třídy jako celku. Vnímání hodnot u dětí dále rozvíjíme prostřednictvím celoročního projektu “Putování vesmírem za planetami ctností.”

Zaměřujeme se na tvůrčí činnosti, které prohlubují dětskou kreativitu a vnímání estetického prostředí. Dále naší vzdělávací nabídku provádějí rozmanité druhy činností. Hudební činnosti, pohybové činnosti, předmatematické činnosti, předčtenářské činnosti, environmentální činnosti, polytechnické činnosti a také činnosti rozvíjející grafomotoriku.

Bc. Martina Duchatschová

Na Univerzitě Karlově vystudovala obor Učitelství pro MŠ se zaměřením na hudební výchovu. S dětmi ve školce se ráda věnuje hudbě, výtvarné výchově, dramatické výchově a dětské literatuře. Již 8 rokem je skautskou vedoucí v oddíle světlušek v Červeném Kostelci. Ve svém volném čase ráda zpívá, hraje na klavír, kytaru nebo ukulele.

 

Štěpánka Linartová

Absolventka gymnázia s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a Střední pedagogické školy obor učitelství na mateřských školách. Dále absolvovala první i druhý cyklus oboru tanečního a první cyklus oboru výtvarného na Lidové škole umění. Zabývala se amatérskou fotografií a hrou na hudební nástroj – kytara. Zajímá se o umění, jejím koníčkem je italská renesance.

 

 

Mgr. Michaela Eklová, ředitelka FMŠ

Vystudovala SPgŠ Beroun, dále pokračovala studiem na  Pedagogickou fakultě UK obor Učitelství pro mateřské školy.  Je členem výboru Společnosti pro předškolní výchovu. V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně,  říjnu 2019 stáží ve Švédsku,2023 Nizozemsko. Zaměřuj se na realizaci projektů pro děti s OMJ, podporu začínajících učitelů,  aktivně se zapojuje do grantových výzev.

 

 

 

3.A Hříbata-celodenní provoz

Co bychom chtěly ve třídě 3.A Hříbata

-aby se tady děti cítily dobře

-aby děti byly připraveny na přechod do základní školy

-aby se děti naučily říkat svůj názor, spolupodílely se na dění ve třídě

a dokázaly přijmout odpovědnost za své činy

-dát dětem dostatečný prostor k všestrannému rozvoji, využít potenciál každého

dítěte a každému poskytnout potřebnou míru podpory

A abychom si společně s medvídkem Pú mohli každý den říct :,,Dnes je dnes, můj oblíbený den.“

Monika Petrovová

Hned po ukončení studia na SPgŠ  nastoupila do naší mateřské školy, kde pracuje již 40 let. Od začátku se intenzivně věnuje rozvoji předmatematické gramotnosti, logopedické prevenci a přípravě dětí na přechod do základní školy. Ráda výuku propojuje s moderními technologiemi a proto nedílnou součástí  této třídy je interaktivní tabule. Spolupracuje s PedF UK jako fakultní učitelka, je logopedickým  asistentem.

Mgr. Jaroslava Matoušová

Vystudovala Pedagogiku předškolního věku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od dětství se věnuje zpěvu, divadlu a výtvst. Mezi její záliby patří turistika, zpěv a malování.

3.B Delfíni-celodenní provozarné výchově. Byla dlouholetou členkou pěveckého sboru Sedmihlásek. Ve své práci se často zaměřuje na čtenářskou pregramotno

 

 

 

Třída 3.B – Delfíni je homogenní třídou, a je určena pro děti ve věku 5 až 7 let.

Děti si během celého roku osvojují a upevňují sebeobsluhu, zásady správné hygieny, pravidla slušného chování a stolování. Během školního roku jsou všechny činnosti zaměřeny na přípravu nástupu do základní školy: správné sezení u stolu, správný úchop tužky, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj grafomotoriky, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj kognitivních procesů, matematických představ, samostatnosti, vzájemné kooperace, kolektivního vedení atd. Ke každému z dětí se přistupuje individuálně tak, abychom u něj rozvíjeli slabé i silné stránky.

Společně se školním asistentem je věnován čas dětem s odlišným mateřským jazykem. Podporujeme jejich porozumění a rozvíjíme řeč ve všech jazykových rovinách.

Dramatická výchova, hudebně pohybová výchova, výtvarná výchova je protknuta skrze celý třídní vzdělávací plán třídy 3.B – Delfíni.

Zároveň se soustředíme na environmetální výchovu, protože v této třídě jsou chovaná zvířata (vodní želvy – Želva nádherná), o které se společně s paní učitelkami děti starají. Děti se učí třídit odpad, pečovat o školní zahradu, utváří si vztah k životnímu prostředí a učí se, jak zvýšit jeho kvalitu.

 

Bc. Daniela Křehlová

Vystudovala  Pedagogickou fakultu UK obor Učitelství pro mateřské školy. Od malička se zabývá moderním tancem, který dlouhá léta vyučuje. Protančila několik let na divadelních prknech. Zajímá se o dramatickou výchovu, především s dětmi předškolního věku. Ráda tráví čas v přírodě, učí se hrát na ukulele a každý den si zpívá.

 

Kateřina Lysá

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a později pokračovala ve studiích v oboru cestovní ruch. Po škole strávila delší čas v zahraničí na kulturně-výměnných pobytech. Získala tak jazykovou vybavenost, cenné zkušenosti a pohled na svět z různých úhlů. Pohled dětskýma očima je pro ni ale tou největší inspirací. Má ráda přírodu, jógu a ráda si zpívá.

 

Kateřina Matějková- asistent pedagoga

 

3.D Vodárenská věž- detašované pracoviště

 

 

Třídní vzdělávací program představuje plán činností pro danou třídu rozvržený na časové úseky, vychází ze ŠVP FMŠ Na Výšinách pod názvem „Jaro, léto, podzim, zima“ a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje čtyři hlavní témata a množství podtémat, které na sebe navazují. Jejich prostřednictvím jsou plněny cíle ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Zařazujeme i neplánovaná témata, která vychází z dané situace a reagují na zájem dětí. Časové rozmezí je v kompetenci obou učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a také základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a vzdělávání. Jelikož se jedná o předškolní třídu, zaměřujeme se na diagnostiku školní zralosti a připravenosti, podporujeme přirozený vývoj řeči a pro děti s OMJ zařazujeme též výuku češtiny.

Název TVP třídy 3. D pro tento školní rok je „OBJEVUJME SPOLU TAJEMSTVÍ STROMU aneb naše cesta do školy“. Celým rokem nás bude provázet strom poznání. Ukrývají se v něm úkoly, které budou děti postupně plnit.  Každý měsíc si budeme povídat o jednom stromu, který nás přivede k dalším vzdělávacím tématům tak, aby byl naplněn RVP ve všech oblastech. Průvodcem celoročním putováním nám bude kniha „Co napoví stromoví“. Ke každému stromu se váže jeden příběh, který nás vždy něčemu naučí a zároveň tak přirozeně zapojíme  předčtenářskou gramotnost, která zahrnuje dovednosti předcházející samotnému čtení a psaní.

Petra a Kristýna

Bc. Petruše Hudecká

Vystudovala SPgŠ v Praze a Pedf UK obor učitelství pro MŠ. Vede děti k zájmu o přírodu, ekologii a péči o zvířata. Působí v naší MŠ jako koordinátor environmentální výchovy a osvěty. Získala certifikát Ekoučitel roku 2018/19. Absolvovala kurz první pomoci a logopedického asistenta, zúčastnila se zahraničních stáží ve Švédsku a Holandsku. Spolupracuje s Pedf UK  jako fakultní učitelka, vede studentské praxe.

Bc. Kristýna Ježková

Vystudovala Pedf UK obor učitelství pro MŠ se specializací na hudební výchovu.  Hudbě se věnuje od malička, v ZUŠ vystudovala klavír, flétnu a zpěv. Absolvovala kurz první pomoci a logopedického asistenta, zúčastnila se zahraniční stáže ve Španělsku. S dětmi se nejraději věnuje hudební, dramatické výchově a logopedické prevenci. Tento rok se stala partnerem hudební školy Yamaha.

 

Lucie Pánková

Vystudovala  střední pedagogickou školu obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Poté pomaturitní studium AJ.  Na základní škole  hrála závodně volejbal.  Ráda lyžuju, jezdí na kolečkových bruslích a chodí do přírody. Má ráda práci s dětmi, smích a dobrou náladu.