1.A Koťátka– celodenní provoz

Třida 1.A Koťátka je především zaměřená na adaptaci nově přijatých 3-4 letých dětí. Naší snahou je usnadnit těmto novým školákům vstup do školky a navodit pozitivní  a bezpečné prostředí pro ně i rodiče. Mnohdy je to pro celou rodinu první kontakt s školským zařízením a proto je důležitá spolupráce a komunikace k navázání důvěry ke škole.

Kromě upevnění znalostí v oblasti hygienických a sebeobslužných činností, předáváme dětem základy všech výchovných složek dle RVP, a snažíme se o podporu při socializaci, kontaktů s vrstevníky a dalších potřeb dětí v tomto věku.

Iva Poprocká

vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Specializuje se na práci s tříletými dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dětí do mateřské školy. Ráda
a velmi dobře hraje na klavír, je logopedickým asistentem. Vede kroužek Logohrátek.  V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně. V současné době se zúčastnila několika školení „Vzdělávání dětí s OMJ“ a této problematice se věnuje.

 

Zdena Havránková, Dis.

vystudovala střední a vyšší odbornou školu Evropská 33 v Praze se zaměřením na předškolní a mimoškolní výchovu. Pět let jezdila jako instruktor na letní tábory a jedenáct let se věnovala keramice.

Ve své práci se nejvíce zaměřuje na hromadně tvořenou výtvarnou činnost a rozvoj manuální zručnosti dětí.

Zajímá se o hru na klavír, jízdu na koni, četbu knih, poslech hudby, ruční práce a keramiku.

 

 

 

1.D Želvičky– polodenní provoz

Třída 1. D je zaměřena na adaptaci 3 – 4 letých dětí do mateřské školy. Učitelé se snaží společně s rodiči o plynulý vstup dítěte do vzdělávacího procesu bez stresu tak, by se začlenilo do kolektivu a cítilo se dobře v bezpečném a přátelském prostředí.

Naší snahou je postupné osamostatňování se dítěte a to nejen v rámci sebeobsluhy. Dále rozvíjíme dovednosti a schopnosti dětí v různých oblastech – pohybové, hudební, výtvarné, dramatické a další. Veškeré činnosti ve školce se snažíme dělat smysluplně. Chceme, aby děti poznávaly svět kolem sebe přirozenou cestou a my, učitelé, jsme jim u toho nápomocni.

Děti vedeme k tomu, aby měly sebe jako osobnost. Lidi kolem sebe a své okolí. Vlastním chováním se snažíme dětem předat hodnoty a postoje. Záleží nám na tom, aby děti, vnímaly důležitost, s jakou mají citlivě a s respektem přistupovat ke svému okolí. Vedeme je k zodpovědnosti a ohleduplnosti.

Rádi využíváme naši zrekonstruovanou zahradu k pobytu venku, nebo chodíme na delší procházky do okolí školy. Čas strávený venku považujeme za důležitý a smysluplný.

Bc. Miroslava Klofáčová

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litoměřicích a dále studovala na Pedagogické fakultě Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem obor speciální pedagogika a psychologie dětí předškolního věku. V poslední době absolvovala i kurs logopedického asistenta a snaží se v této oblasti dětem pomoci. Je velmi kreativní člověk, který má rád inovativní přístupy ke vzdělávání předškolních dětí. Její silnou stránkou je organizace aktivit pro děti nejen předškolního věku, ale i pro děti starší. V letních měsících organizuje tábory u moře. Nejhezčí pocity zažívá, když vidí, že její práce přináší výsledky ve smyslu rozvoje dětí a přístupu rodičů k jejich výchově.

 

Bc. Kristýna Šebestíková

 

 

 

1.C Medvíďata-polodenní provoz

Třída 1.C je určená pro děti od 2 do 4 let. Je zaměřená především na adaptaci dětí v úzké spolupráci s rodiči a zcela v souladu s individuálními potřebami dítěte. Vzdělávací proces ve třídě je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Umožňuje co nejméně zatěžující a stresující adaptaci v novém prostředí , postupné odpoutávání se od rodičů, osamostatňování se a začleňování do kolektivu. Vytváříme přátelské prostředí, ve kterém děti dodržují jednoduchá pravidla a cítí se spokojeně, radostně a bezpečně.

Trpělivým přístupem vedeme děti k samostatnosti v hygienických a sebeobslužných návycích. Přiměřenými nároky podporujeme celkový rozvoj dítěte v různých oblastech – pohybové, výtvarné, hudební, dramatické, jazykové a další. Nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, podnětné, zajímavé a bohaté. Probouzíme u nich zájem objevovat svět a poznávat vše, čím je obklopeno. Snažíme se učit formou prožitku, který je dětem nejbližší. Nejdůležitější činností však zůstává HRA- učí spolupráci, dodržovat pravidla, respektovat ostatní. Díky ní poznává svět a přináší mu radost z úspěchu. Provází dítě celým dnem a prolíná všemi činnostmi.

Rozvíjíme u dětí prosociální chování zaměřené na zdvořilost, empatii, ohleduplnost, toleranci, pomoc druhým, kladné vztahy mezi vrstevníky. Vedeme je k zodpovědnosti za své chování a jednání.  Učitelé jsou vzorem a příkladem. Rádi trávíme s dětmi čas na školní zahradě nebo chodíme na vycházky do okolí. Pobyt venku je důležitý. Děti se otužují a zdravě rozvíjejí.

Aneta Čechová

 

1.B Lvíčata-celodenní provoz

je heterogenní pro děti od 3 – 6 let. Navštěvují ji děti z rodin, které mají vazby k židovství. Spolupracujeme s Lauderovou základní školou-společné oslavy židovských svátků, vzájemné návštěvy, konzultace pedagogů. Všechny tyto aktivity realizujeme, pokud nám hygienická situace dovolí. Dále udržujeme kontakt a spolupráci s Židovskou obcí v Praze formou prohlídek židovských objektů a společných návštěv u příležitosti oslav jak v naší třídě, tak na obci. I tyto aktivity jsou podmíněné příznivou hygienickou situací.

Třídu pravidelně jednou až dvakrát v měsíci navštěvuje pan rabín. S dětmi si vypráví o tóře, o židovských svátcích, historii a zvyklostech. Návštěvy pana rabína jsou dětmi velmi kladně přijímány a děti se vždy na pana rabína těší.

Starší děti jsou seznamovány se základy hebrejštiny při výuce s paní učitelkou Helen, která za nimi dochází z Lauderovy základní školy.

Třída má atmosféru komunity, jelikož rodiče dětí se navzájem znají z mimoškolních aktivit a některé rodiny dochází do třídy několik let. Rodiče projevili zájem přiblížit třídu pro ostatní třídy ve školce, a proto se realizuje projekt OTEVŘENÉ DVEŘE – nenásilně seznamovat i ostatní děti s židovskými svátky např. ROŠ HAŠANA, SUKOT, CHANUKA, PESACH…

Vzhledem k tomu, že třída je smíšená pro věkovou skupinu 3-6 let, dlouhodobě se daří posilovat prosociální chování.

 

Michaela Býčková

vystudovala SPgŠ v Prachaticích obor učitelství pro mateřské školy. Má zkušenosti s prací v heteregonní třídě. V oblibě s dětmi má činnosti, při kterých se projevuje dětská fantazie a kreativnost a má ráda, když se děti nebojí ptát. Do výtvarných činností často zařazuje artefiletické prvky. Jinak miluje zimu, sníh, hory a výtvarné umění.

Zuzana Horáková

vystudovala  střední pedagogickou školu v Hradci Králové. Navštěvovala ZUŠ hru na klavír a tanec. Věnuje se především  hudební výchově a pohybovým činnostem. Ve volném čase chodím běhat a ráda  čte.

 

 

2.A Štěňata-celodenní provoz

Třída 2.A je homogenní pro děti ve věku 4 – 5 let. Během celého školního roku se snažíme veškeré činnosti zaměřit na přípravu pro předškolní třídy a dle individuálních potřeb dítěte. Vše se snažíme přizpůsobovat věku a schopnosti dítěte. Děti si zde upevňují základy hygienických návyků, sebeobsluhy, pravidla slušného chování a správně stolování. Snažíme se dětem dát prostor, aby mohly říct vlastní názor a při činnostech byly kreativní, Děti se během roku učí správnému sezení u stolu, jak správně držet tužku. Snažíme se rozvíjet komunikaci, jak s kamarády, tak s námi. Děti zapojujeme do kolektivu v rámci volné hry i při řízené činnosti. Zaměřujeme se na rozvoj jemné i hrubé motoriky a předmatematických představ.

 

Jolana Trávníčková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Krnově s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika. Pochází z moravskoslezského kraje. Nejvíce se ve své práci zaměřuje na tělovýchovnou a hudební činnost. Mezi její záliby patří jízda na kole, zpěv, příroda, cestování.

Martina Duchatschová

Je studentkou Karlovy univerzity v Praze oboru Učitelství pro mateřské školy. Úspěšně složila státní zkoušky z předškolní pedagogiky, psychologie dítěte a hudební výchovy. Již 7 rokem je skautskou vedoucí v oddíle světlušek. Ve svém volném čase ráda zpívá, hraje na klavír, kytaru nebo ukulele

 

 

 

2.B Tygříci-celodenní provoz

 

Třída 2. B Tygříci je homogenní třída, a je určena pro děti ve věku 4 až 5 let, v některých letech i pro děti předškolní. V této třídě probíhá také adaptace nových dětí, které letos nastoupily do naší FMŠ.

Děti si zde osvojují základní principy fungování ve společnosti. Upevňují si základy sebeobsluhy, zásady hygieny, pravidla slušného chování a stolování. Během celého školního roku jsou všechny činnosti zaměřeny na přípravu pro předškolní třídy a dle individuální potřeby a věku dítěte i na přípravu pro školní docházku.

Děti se učí správnému držení tužky, sezení u stolu, samostatnosti, stolování, komunikaci, fungování v rámci kolektivu. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky, matematických představ, základů literatury atd.

Děti si rozšiřují slovní zásobu a znalost gramatiky. Učí se lepšímu slovnímu vyjadřování a popisu svých pocitů a potřeb. Rozvoj řečových dovedností umožňuje snazší získávání poznatků o sobě i o světě.

 

Štěpánka Linartová

Absolventka gymnázia s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a Střední pedagogické školy obor učitelství na mateřských školách. Dále absolvovala první i druhý cyklus oboru tanečního a první cyklus oboru výtvarného na Lidové škole umění. Zabývala se amatérskou fotografií a hrou na hudební nástroj – kytara. Zajímá se o umění, jejím koníčkem je italská renesance.

Monika Dvořáková

Vystudovala j Střední pedagogickou školu v Prachaticích obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve své práci se nejvíce zaměřuje na hudební a dramatickou výchovu a logopedickou prevenci. Mezi její záliby patří hra na klavír, běh, jízda na koni, četba knih a cestování.

Mgr. Michaela Eklová, ředitelka FMŠ

Vystudovala SPgŠ Beroun, dále pokračovala studiem na  Pedagogickou fakultě UK obor Učitelství pro mateřské školy.  Je členem výboru Společnosti pro předškolní výchovu. V březnu 2019 byla na zahraniční stáži v Londýně, dále pokračovala v říjnu 2019 stáží ve Švédsku. Zaměřuje se na realizaci projektů pro děti s OMJ, podporu začínajících učitelů,  aktivně se zapojuje do grantových výzev. Je členem pracovní skupiny MAP II a školním koordinátorem.

Diana Brendlová – asistent pedagoga

 

 

3.A Hříbata-celodenní provoz

Co bychom chtěly ve třídě 3.A Hříbata

-aby se tady děti cítily dobře

-aby děti byly připraveny na přechod do základní školy

-aby se děti naučily říkat svůj názor, spolupodílely se na dění ve třídě

a dokázaly přijmout odpovědnost za své činy

-dát dětem dostatečný prostor k všestrannému rozvoji, využít potenciál každého

dítěte a každému poskytnout potřebnou míru podpory

A abychom si společně s medvídkem Pú mohli každý den říct :,,Dnes je dnes, můj oblíbený den.“

Monika Petrovová

Hned po ukončení studia na SPgŠ  nastoupila do naší mateřské školy, kde pracuje již 37 let. Od začátku se intenzivně věnuje rozvoji předmatematické gramotnosti, logopedické prevenci a přípravě dětí na přechod do základní školy. Ráda výuku propojuje s moderními technologiemi a proto nedílnou součástí  této třídy je interaktivní tabule. Spolupracuje s PedF UK jako fakultní učitelka, je logopedickým  asistentem.

Mgr. Jaroslava Matoušová

Vystudovala Pedagogiku předškolního věku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od dětství se věnuje zpěvu, divadlu a výtvst. Mezi její záliby patří turistika, zpěv a malování.

3.B Delfíni-celodenní provozarné výchově. Byla dlouholetou členkou pěveckého sboru Sedmihlásek. Ve své práci se často zaměřuje na čtenářskou pregramotno

 

Třída 3.B – Delfíni je homogenní třídou, a je určena pro děti ve věku 5 až 7 let. Ve třídě je zapsáno 28 dětí.

Děti si během celého roku osvojují a upevňují sebeobsluhu, zásady správné hygieny, pravidla slušného chování a stolování. Během školního roku jsou všechny činnosti zaměřeny na přípravu nástupu do základní školy: správné sezení u stolu, správný úchop tužky, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj grafomotoriky, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj kognitivních procesů, matematických představ, samostatnosti, vzájemné kooperace, kolektivního vedení atd. Ke každému z dětí se přistupuje individuálně tak, abychom u něj rozvíjeli slabé i silné stránky.

Společně se školním asistentem je věnován čas dětem s odlišným mateřským jazykem. Podporujeme jejich porozumění a rozvíjíme řeč ve všech jazykových rovinách.

Dramatická výchova, hudebně pohybová výchova, výtvarná výchova je protknuta skrze celý třídní vzdělávací plán třídy 3.B – Delfíni.

Zároveň se soustředíme na environmetální výchovu, protože v této třídě jsou chovaná zvířata (vodní želvy – Želva nádherná), o které se společně s paní učitelkami děti starají. Děti se učí třídit odpad, pečovat o školní zahradu, utváří si vztah k životnímu prostředí a učí se, jak zvýšit jeho kvalitu.

 

Bc. Daniela Křehlová

Vystudovala  Pedagogickou fakultu UK obor Učitelství pro mateřské školy. Od malička se zabývá moderním tancem, který dlouhá léta vyučuje. Protančila několik let na divadelních prknech. Zajímá se o dramatickou výchovu, především s dětmi předškolního věku. Ráda tráví čas v přírodě, učí se hrát na ukulele a každý den si zpívá.

Markéta Bidmonová

Vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi- Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Lucie Pánková

Vystudovala  střední pedagogickou školu obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Poté pomaturitní studium AJ.  Na základní škole  hrála závodně volejbal.  Ráda lyžuju, jezdí na kolečkových bruslích a chodí do přírody. Má ráda práci s dětmi, smích a dobrou náladu.

dvojjazyčný asistent poskytuje individuální podporu dětem s OMJ v rámci řízených činnostech v podobě individuálního tlumočení pokynů učitele, zajišťuje podporu vyjadřovacích schopností dětí s OMJ pro lepší adaptaci do kolektivu. Součástí podpory jsou individuálně vedené konverzace na téma blízké dítěte pro podporu rozvoje jeho komunikačních dovedností. Dvojjazyčný asistent nabízí podporu dětem při běžných činnostech /sebeobslužné činnosti, hygiena, stolování/ ale i systematicky pracuje na podpoře jazykových dovedností. Vede dětem sešit, kam vkládá nová slova, se kterými se děti seznámily, básničky, písničky.

 

3.D Vodárenská věž- detašované pracoviště

 

Třída 3.D 

Je pro děti, které  plní povinné předškolní vzdělávání. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.
Zaměřujeme se především na všestranný rozvoj před vstupem do ZŠ. Děti si upevňují sebeobsluhu, samostatnost při obsluze i pracovních dovednostech, pravidla slušného chování, zásady hygieny apod. Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, jazykové a řečové dovednosti, zrakové, sluchové vnímání, orientaci v čase a prostoru aj.  Mimo jiné se třída zaměřuje na environmentální výchovu. Chováme Agamu vousatou a pakobylky, o které děti společně pečují. Na zahradě školy pěstujeme ovoce, zeleninu a kvetoucí rostliny. Děti jsou vedené k třídění odpadu. Pro děti připravujeme projektové dny zaměřené na např. keramiku, vědecké pokusy, hudebně-pohybové hry, logo-hrátky apod.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

Bc. Petruše Hudecká

vystudovala pedagogické vzdělání na SPgŠ a PedF UK obor učitelství pro mateřské školy. Vede děti k zájmu o přírodu, ekologii a péči o zvířata. Ráda připravuje a realizuje dílčí projekty s enviromentálním zaměřením, díky nimž získala certifikát Ekoučitel roku 2018/19.  Mezi její zájmy patří příroda, hudba a tanec.

 

Bc. Kristýna Ježková

vystudovala  gymnasium v Kladně, momentálně studuje 2 ročník na Pedagogické fakultě UK st učitelství pro MŠ se specializací na hudební výchovu. Od malička se věnuji hudbě, především zpěvu. Byla j členem sboru Sluníčko, v ZUŠ  chodila na klavír, flétnu, kytaru a sólový zpěv. Ráda cestuji, i proto jsem pár let pracovala jako letuška. Mezi mé ostatní záliby patří také sport, především jóga a běh.

 

Naděžda Eklová asistent pedagoga