Vážení rodiče,

zveme Vás na  zápis do FMŠ Na Výšinách- třídy s polodenním provozem a celodenním provozem. V případě, že se budete chtít zapsat na oba provozy, je nutné vyplnit dvě přihlášky. Správní řízení je vedeno odděleně.

Využijte elektronický před zápis.

Zápis pro školní rok 2020/2021 se konají ve dnech 5. 5.  do 15.5.2020.

 

Termín zápisu do mateřské školy  je ukončen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny 4.6.2020. 

Zveřejnění výsledku na budově FMŠ při PedF UK nebo www.msnavysinach.cz (přijímání dětí).

 

 

Zápis do mateřské školy

Z důvodu změny zápisů do MŠ na základě doporučení MŠMT upravujeme termín zápisů z původního termínu 5. a 6. května. 2020 a rušíme navrhovaný systém elektronických předzápisů (14. do 28. dubna 2020.)

Pro upřesnění sdělujeme postup podání žádosti níže: 

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 • poštou,

 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.(Jen v krajním případě a po telefonické domluvě). 

Datová schránka FMŠ Na Výšinách: dy8vcqp

email: skolka@msnavysinach.cz  / s uznávaným elektronickým podpisem/

poštou: FMŠ při PedF UK, NA VÝŠINÁCH 3/1075, PRAHA 7 170 00

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),

 • datum narození,

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).


 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Poté dostanete v jednotlivých školkách registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti.

 

 Přihlášku můžete podat do dvou mateřských škol, přičemž označíte, kterou z nich preferujete. Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7.

Informace o zpracování osobních údajů
Mateřské školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

S dotazy ohledně zápisů do mateřských škol se obracejte na: skolka@msnavysinach.cz

Žádost celodenní provoz

Obecně závazná vyhláška

Evidenční list

Žádost polodenní provoz

Kriteria

Čestné prohlášení

Oznámení o Individuálním vzdělávání

Informace pro zákonné zástupce - individuální vzdělávání

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 Celodenní provoz

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 Polodenní provoz

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 Alternativnní provoz

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz