přihlásit do LYFLE lockadministrace
FMŠ Na Výšinách

 

Rezervační systém byl 10.4.2021  v 16.00 hodin uzavřen.

Vzhledem k vysokému počtu dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí z IZS je nutné děti rozdělit do testovacích skupin.

Prosím rezervujte si čas!

Čas  rezervace bude současně platit na pondělí 12.4  a čtvrtek 14.4. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

 

Velmi Vás prosíme o spolupráci, schovívavost, moc si toho vážíme.  Budeme se snažit zajistit vše tak, aby proces testování byl pro děti co nejméně stresující. Věříme, že vše společně zvládneme. Moc děkujeme za pochopení. Vaše Výšiny

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdněpondělí, čtvrtek – před zahájením vzdělávání realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (nebo první den nástupu, např. úterý – poté se podrobuje testu dle harmonogramu školy).  Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem, či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Doporučujeme si sebou vzít knihu, hračku, pexeso,  tak aby doba čekaní, byla pro děti co nejsnazší.

Podmínky pro testování

 1. venku – pouze pokud je venkovní teplota 15-30 °C / zahájení testování od 6.30 hodin/
 2. v místnosti
  • větrání
  • stůl a židle pro každého testovaného
  • rozestupy mezi testovanými min. 1,5 m
  • každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření

 

Vzhledem k vysokému počtu dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí z IZS je nutné děti rozdělit do testovacích skupin. Intenzivně pracujeme na rezervačním systému, který bude umístěn v pátek 9. 4. 2021 v 16.00 hodina na naše webové stránky. Prosím rezervujtei čas!  Čas  rezervace bude současně platit na pondělí 12.4  a čtvrtek 14.4. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

 • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
 • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
 • testování je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít
 • dítě bude do budovy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test LEPU:

 • velmi Vás prosíme o spolupráci, seznamte prosím děti s instruktážním videem
 • podrobné informace zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice.
 • před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 • během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
 • jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
 • po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
 • dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
 • dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

1/ otevírá vyhodnocovací kartu                                                                                                                            2/vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)                                                3/odstraňuje lepicí proužek, – dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)                                                                                   4/otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.                                                     5/dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.                                                                                                6/děti spolu se zákonnými zástupci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu                                                                      7/výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

 • pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test
 • pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
 • pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází z mateřské školy; Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního testu musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Dítě, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenčnímu vzdělávání buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.

 

Dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákoníku ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou.

 

Další důležité informace:

 • Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021 je od 6.30 do17,00 hodin.
 • Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí, které budou od 12. 4. 2021 navštěvovat mateřskou školu (telefonní čísla a e-maily).
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
 • Dle možností školy budeme minimalizovat kontakt mezi dětmi různých tříd a skupin.
 • Dle mimořádného opatření MZ ze dne 6.4.2021 je povolena studentům praxe v mateřských školách.

Při setrvale nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je nezbytné při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství využívat veškeré dostupné nástroje ke snižování rizika dalšího šíření nákazy. Škola je povinna chránit zdraví dětí, dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví.

Velmi Vás prosíme o spolupráci, shovívavost, moc si toho vážíme.  Budeme se snažit zajistit vše tak, aby proces testování byl pro děti co nejméně stresující. Věříme, že vše společně zvládneme.

V Praze dne 8. 4. 2021                                                                             Mgr. Michaela Eklová

 

 

Vážení rodiče,

pro zaměstnance vybraných profesí -dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. A to od pondělí 12. 4. 2021.

Pokud jste zaměstnání pro IZS nebo v těchto uvedených profesích, kontaktuje nás na email nejpozději do 8. 4. 2021.

zastupkyne@msnavysinach.cz

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Zdroj: manuál MŠMT ze dne 6.4.2021

V Praze dne 7.4.2021 Mgr. Michaela Eklová

 

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení (dostupné ZDE), do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Úplata za předškolní vzdělávání březen 2021 je ve výši 0,- Kč

V Praze dne 28.3.2021  Mgr. Michaela Eklová

Naše mateřská škola spouští nový  on- line projekt

„ Cesta otevřené náruče“Cesta otevřené náruče

 • on-line tvořivá dílna pro děti s odlišným mateřským jazykem
 • procvičování češtiny v neformálním prostředí se svou paní učitelkou
 • malé skupinky dětí
 • základem setkání je vstřícný přístup
 • dílny jsou vhodné i pro děti, které potřebují podporu komunikačních dovedností
 • setkání bude probíhat 1 x týdně přes meet.google.com

 

Zájemci o setkání pište na: skolka@msnavysinach.cz

V Praze dne 18.3.2021 Mgr. Michaela Eklová 

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali  o Poradně pro rodinu. Veškeré služby poskytujeme rodinám z Prahy 7 BEZPLATNĚ, ANONYMNĚ A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ. Nepotřebujete mít žádné doporučení.

» Dostali jste se v posledních měsících (nejen) v souvislosti
s nemocí Covid-19 do tíživé situace?
» Zdá se vám, že nezvládáte zvyšující se tlak a napětí v rodině?
» Obáváte se ztráty zaměstnání či finančních potíží?
» Máte pocit ohrožení, strach z budoucnosti?

poradna pro rodiny

Mateřská škola je povinná zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Vzdělávání distančním způsobem je zajištěno formou on-line i off-line aktivit, kde je vzdělávání doplněno kombinací synchronních a asynchronních metod.

Škola při plánování distanční výuky vychází z individuálních podmínek jednotlivých dětí.

On- line vzdělávání je prostřednictvím aplikaci LYFLE, synchronní vzdělání je zajištěno přes meet.google.com.

Synchronní on-line vzdělávání či komunikace bude v rozmezí  cca 20 minut. Rozesílání  podkladu bude ve frekvenci 1-2x týdně.

Pro udržení sociálního kontaktu a motivace  postačuje jedno on-line setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení.

V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.

Učitele, vedení MŠ  jsou připraveni poskytnout  rodičům individuální  podporu- telefonické hovory, on-line chat, nebo přes  aplikaci LYFLE. Distanční vzdělávání  spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

 

V Praze dne 3.3.2021 Mgr. Michaela Eklová

Vážení rodiče,

za závažných organizačních důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 3.3.2021 Mgr. Michaela Eklová

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc únor 2021 byla adekvátně ponížena:

Celodenní provoz: 302,- Kč

Polodenní provoz:  207,- Kč

V Praze dne 1.3.2021  Mgr. Michaela Eklová

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Provoz mateřských škol  podle školského zákona, zakazuje  osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné odkaz zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro
chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření
č. 212 ze dne 26. února 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání Vám bude automaticky odečtena poměrnou částkou za období, kdy bude mateřská škola uzavřena.

V Praze dne 27.2.2021 Mgr. Michaela Eklová