Začátek školního roku 2021/2022 je ve sředu  1.září.

S ohedem na Covid 19 prosíme o dodržování:

 • Každá osoba (děti1 , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
 • systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte), kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení je v  naší mateřské škole přes aplikaci LYFLE.
 • Škola upozorňuje  zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
  zařízení je omezen.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
  postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro
  dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti
příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento
postup

Zdroj.SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍVE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ A TESTOVÁNÍ- MŠMT

V Praze dne 29.8.2021 Mgr. Michaela Eklová