Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdněpondělí, čtvrtek – před zahájením vzdělávání realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (nebo první den nástupu, např. úterý – poté se podrobuje testu dle harmonogramu školy).  Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem, či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Doporučujeme si sebou vzít knihu, hračku, pexeso,  tak aby doba čekaní, byla pro děti co nejsnazší.

Podmínky pro testování

 1. venku – pouze pokud je venkovní teplota 15-30 °C / zahájení testování od 6.30 hodin/
 2. v místnosti
  • větrání
  • stůl a židle pro každého testovaného
  • rozestupy mezi testovanými min. 1,5 m
  • každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření

 

Vzhledem k vysokému počtu dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí z IZS je nutné děti rozdělit do testovacích skupin. Intenzivně pracujeme na rezervačním systému, který bude umístěn v pátek 9. 4. 2021 v 16.00 hodina na naše webové stránky. Prosím rezervujtei čas!  Čas  rezervace bude současně platit na pondělí 12.4  a čtvrtek 14.4. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

 • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
 • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
 • testování je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít
 • dítě bude do budovy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test LEPU:

 • velmi Vás prosíme o spolupráci, seznamte prosím děti s instruktážním videem
 • podrobné informace zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice.
 • před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 • během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
 • jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
 • po dokončení si testovaný opět nasadí roušku
 • dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
 • dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

1/ otevírá vyhodnocovací kartu                                                                                                                            2/vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)                                                3/odstraňuje lepicí proužek, – dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)                                                                                   4/otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.                                                     5/dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.                                                                                                6/děti spolu se zákonnými zástupci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu                                                                      7/výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

 • pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test
 • pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
 • pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází z mateřské školy; Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního testu musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Dítě, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenčnímu vzdělávání buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.

 

Dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákoníku ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou.

 

Další důležité informace:

 • Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021 je od 6.30 do17,00 hodin.
 • Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí, které budou od 12. 4. 2021 navštěvovat mateřskou školu (telefonní čísla a e-maily).
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
 • Dle možností školy budeme minimalizovat kontakt mezi dětmi různých tříd a skupin.
 • Dle mimořádného opatření MZ ze dne 6.4.2021 je povolena studentům praxe v mateřských školách.

Při setrvale nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je nezbytné při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství využívat veškeré dostupné nástroje ke snižování rizika dalšího šíření nákazy. Škola je povinna chránit zdraví dětí, dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví.

Velmi Vás prosíme o spolupráci, shovívavost, moc si toho vážíme.  Budeme se snažit zajistit vše tak, aby proces testování byl pro děti co nejméně stresující. Věříme, že vše společně zvládneme.

V Praze dne 8. 4. 2021                                                                             Mgr. Michaela Eklová