Vážení a milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že jsem se zapojili  společně s PedF UK do projektu LAGRIS- Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Cílem projektu je:

  • zjistit aktuální vzdělávací potřeby v oblasti rozvoje kompetencí dětí/žáků, učitelů a rodičů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví (v holistickém pojetí);
  • vytvořit komplexní edukační materiály v této oblasti pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, které budou určeny pro děti/žáky, jejich rodiče a učitele.

Děti a žáci jsou  v současné době vystaveni novým rizikům v domácím prostředí (např. rizika pohybu v kyberprostoru), ve školním prostředí i ve společnosti, jsou izolováni, vystaveni psychicky náročným situacím atd.

Otázka bezpečnosti a podpory zdraví je v současné době více než dříve otázkou kooperace rodiny a školy. Edukační materiály proto budou interaktivní, budou umožňovat koordinaci obsahů vzdělávání a výchovy dětí/žáků ve škole a rodině. Výstupy projektu budou v souladu s RVP PV a RVP ZV i s výsledky výzkumů v této oblasti.

Prosíme Vás o  spolupráce na dotazníkovém šetření. Dotazníky budou k dispozici v jednotlivých třídách. Vyplněné je prosím odevzdejte Vaší paní učitelce.

Moc Vám děkujeme a Vaší spolupráce si velmi vážíme.         Mgr. Michaela Eklová