Spolek rodičů a přátel dětí a školy při FMŠ Na Výšinách 3, P-7

Registrováno jako občanské sdružení MV ČR čj. VSC/1-8299/91, ze dne 5.11.1991
IČO: 45773297
Bankovní spojení: 2901019955/2010

Spolek na základě dobrovolného členství sdružuje všechny rodiče a přátele dětí, které navštěvují naši školku. Členem spolku se stává každý,
kdo uhradí členský příspěvek za daný školní rok. Spolek se řídí pravidly zanesenými do stanov spolku (viz. odkaz na stránky).

 

Spolek se snaží podporovat mateřskou školu v aktivitách,které přispívají k rozvoji dětí na kulturní, vzdělávací i společenské úrovni. Snaží se více zapojit rodiče do dění v mateřské školce podporou a účastí rodičů na zahradních slavnostech i brigádách, při oslavách svátků a podobně. Zároveň se podílí na výběru kulturních a vzdělávacích aktivit, které školka zajišťuje pro děti, a některé z nich také finančně podporuje. Finanční zdroje spolku pocházejí z vybraných členských příspěvků.

 

Členové spolku si na členské schůzi volí zástupce do členské Rady. Za každou třídu mohou být zvoleni 1 až 3 zástupci. Tito vybraní zástupci pak tvoří Radu rodičů, která navrhuje, schvaluje a kontroluje rozpočet Spolku, je partnerem při jednání s vedením mateřské školy, schvaluje členství osob jiných než zákonných zástupců dětí ve spolku a volí ze svého středu tříčlenný Výkonný výbor, který zastupuje Spolek ve všech potřebných záležitostech. Členové rady rodičů také předávají podněty z jednotlivých tříd vedení školy a Spolku a naopak předávají výsledky členských schůzí členům spolku v rámci tříd.

 

Výkonný výbor - stávající členové
   Eva Šebestová
PhDr. Adéla Petruželková
Rada rodičů - jmenovaní členové

 

Školní zahrada a její krásný nekonečný příběh

 

V roce 2013 se z iniciativy Spolku rodičů naše mateřská škola s úspěchem zúčastnila grantové výzvy Zahrada hrou vypsané Nadací proměny.
V následujících třech letech pak proběhla kompletní rekonstrukce zahrady, na které se aktivně podílel také spolek rodičů, zejména při přípravě benefičních akcí a pomoci při zahradních brigádách. Děti, učitelský sbor i rodiče aktivně přemýšleli o tom, co by od nové zahrady chtěli, očekávali a požadovali. Jejich představy a nápady byly vyhodnoceny a podle návrhu architektek Zuzany Novotné a Susanne Spurné (obě v té do-bě také byly členkami SRPDŠ) pak vznikla originální zahrada s hracími prvky z přírodního dřeva a pestře a kreativně pojatým prostorem,ve kte-rém mohou děti nalézt mnoho inspirace k venkovním hrám i vzdělávání.

Dotace MČ Praha  7 rok 2018:

Podpora rozvoje  a aktivit mateřských center na podporu akce pod názvem- Mateřské centrum Medvíďata

Dotace za účelem rozvoje v oblasti životního prostředí v programu ekologická výchova na podporu akce pod názvem: Příroda skrytá v naší zahradě

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz