Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

/ od 1.10. do 31.1. 2020 a od 1. 2. do 31.5.2020/

FMŠ Na Výšinách nabízí široké spektrum zájmových aktivit, které rozvíjí dětskou osobnost, kreativitu, a tvořivost.

Všichni lektoři naší FMŠ procházejí přijímacím řízením, součástí přijímacího řízení je doložení kvalifikace a referencí. Děti si lektor přebírá
u paní učitelky, převádí je do učebny a po ukončení aktivity opět osobně předá paní učitelce. V ceně některých kroužků je započtena cena za materiál, energii- keramická pec, speciální pomůcky.

 

Pokud se dítě zúčastní již několika lekcí a nebude mít zájem kroužek nadále navštěvovat, bude škola požadovat uhrazení odchozených lekcí.
V případě dlouhodobé absence dítěte na zájmovém kroužku z důvodu nemoci, lze na základě lék. potvrzení a žádosti rodičů převést úhradu za tyto lekce na druhé pololetí.

 

 Přihlášky jsou přijímány do pátku 17.9.2019  https://www.msnavysinach.cz/prihlaska-na-kruzek

 O přijetí Vás budeme informovat e-mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku,  hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.


Přihláška je platná vždy na daný školní rok. 
 

PLATBY ZA KROUŽKY prosím uhraďte na číslo účtu:  43-202865379/0800

Kroužky zaplaťte až budete informováni o přijetí a vyzváni k platbě.

S dotazy  týkající se zájmových kroužků: přihlášky, platby a dalších informací se obracejte na zástupkyni FMŠ- Bc. Kristýna Šebestíková: zastupkyne@msnavysinach.cz

Angličtina pro děti Helen Doron a Sparťanskou školičku-WWW.ALOTRIE.CZ/SFS se přihlašte samostatně.

Zumba:

ZumbAtomic je Zumba cvičení speciálně upravené pro děti – děvčata i chlapce Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton, salsa, pop, aj.
Každá hodina začíná zahřátím a lehkým protažením, následuje opakování choreografií z minulých hodin. V hlavní části hodiny se postupně děti učí novou choreografii a nechybí závěrečné protažení. Vše probíhá hravou formou.
Na konci kurzu probíhá vystoupení pro rodiče a kamarády.

KDY: PONDĚLÍ 14.45-15.30h

CENA: 1380,-Kč/pololetí
(1.pololetí říjen-leden, 2.pololetí únor-květen)
LEKTORKA: Mgr.Leona Trejbalová, absolventka FTVS obor trenérství,
18 let praxe s vedením lekcí pro dospělé i děti.
                                 

TĚŠÍM SE NA VÁS!!!


PŘIHLÁŠKY ZUMBA:
leona.malanikova@seznam.cz

775107679

​Angličtina pro děti Helen Doron - (1x týdně  )

Výuku vedou diplomovaní učitelé, jedná se o o jedinečnou výukovou metodu.

Středa podle skupin od 14,00 do 15,15 hodin /lekce 45.minut/

2.pololetí  ​Hudebně pohybový kroužek - 1700,- Kč

 

Vede Daniela Křehlová  

Je pro děti od 4 let. Obsahem jsou hudebně pohybové hry, hudební a pohybové činnosti.

Kroužek rozvíjí estetické cítění a pohybové dovedností ve spojení s hudbou.

Pondělí od 14,15 do 14,45 hodin /lekce 45.minut/

Keramický kroužek -  1960,- středa

 

Vede Hanka Křížková

Tvořivé výtvarné činnosti modelování a práce s hlínou včetně glazování.

Středa od 13,30 do 15,30 hod. / lekce 45.minut/

Pondělí od 13,90 do 14,30 hodin / třída 1.B/

Dramatický kroužek - 1700,-Kč

 

Vede Daniela Křehlová

Dramatická výchova rozvíjí dítě v oblasti citové a komunikativní, rozvíjí fantazii. Využívá přirozené schopnosti nápodoby, učí dítě řešit různé situace, formulovat vlastní názory a naslouchat druhým.

Náplní zájmového kroužku jsou tvořivě dramatické hry, rozvoj verbální i neverbální komunikace.

Pondělí  od 13,30 do 14,15 hodin / lekce 45.minut/

Hra na zobcovou flétnu - 3420,- Kč pondělí; 3600,- Kč úterý

 

Vede Adam Hejna

Děti se učí hrát na zobcovou flétnu, správně dýchat a poznávat noty. Hra na flétnu přispívá k hudebnímu rozvoji dítěte, vnímat rytmus a melodii.

Lekce budou individuálně dohodnuty/ lekce 30.minut/. Pondělí, úterý, středa.

Výtvarný kroužek - 2350,- Kč

 

Vede Štěpánka Linartová

Pro děti, které rády kreslí, malují a tvoří, nabízí výtvarný zájmový kroužek mnoho zajímavých činností včetně seznamování s různými výtvarnými technikami.

Pondělí od 13,30 do 16,00 hodin /lekce 45.min/

Vědecké pokusy - 2600,- Kč

Vede Petruše Hudecká 
V rámci jednoduchých zábavných pokusů mají děti možnost rozvíjet své vědění v oblasti fyziky, chemie a biologie. Děti jsou motivovány k zájmu
o přírodovědné poznatky, ale také k ochraně životního prostředí a péči o zdraví člověka. Cíl, ke kterému kroužek směřuje, je seznámit děti jednoduchou, nenásilnou formou s oblastí přírodních věd pomocí běžně dostupných pomůcek prostřednictvím zajímavých pokusů. Je koncipován tak, aby byl poučný, obohacující a současně představoval pro děti příjemně strávený čas. Na kroužku se děti budou aktivně účastnit na daných pokusech a projektech. Každý si povede vlastní ,,vědecký deník“, kde si bude zaznamenávat postupy a výsledky pokusů. 

Čtvrtek od 13,30 do 14,45 hodin /lekce 45.min/

Logo hrátky -1100,- Kč úterý , 1045,- KČ čtvrtek    -

 

Vede Monika Petrovová, Iva Poprocká
Jsou především pro děti, které potřebují podpořit v mluvním projevu a jsou vhodné jako doplněk individuální logopedické péče. Jsou zaměřené
na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, zvyšování řečové aktivity dítěte, samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek. Procvičování fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, rozvoj motorika jazyka a obličejových svalů. Pondělí, Čtvrtek od 13,30 do 14,00 hodin /lekce 30.min/

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz