Povinné předškolní vzdělávání

se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dní.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě, které ještě nedochází do MŠ k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí /Městskou částí Praha 7/, se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.
 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze dle § 35 Školského zákona, v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Podmínky plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání
 

 • Povinnost se vztahuje na všechny děti, mimo těch s hlubokým mentálním postižením, a na děti cizinců, kteří pobývají v ČR více než 90 dní.
   

 • Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08,30 – 12,30 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok.
   

 • V 8.30 budou děti, které plní povinný předškolní ročník již předány třídní učitelce.
   

 • Ředitel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat od zákonných zástupců, aby odpovídajícím způsobem doložili nepřítomnost dítě

  Omlouvání dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvod nepřítomnosti u dětí, které plní povinou předškolní docházku. Nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů. Nepřítomnost v mateřské škole může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.

 

Nastavení omlouvání absencí – do 72 hodin telefonicky, nebo písemně neomluvená neúčast přes 20 hodin měsíčně – hlášeno na orgán ochrany péče o dítě ( OSPOD ).

Důvod a dobu nepřítomnosti zapíše a potvrdí svým podpisem zákonný zástupce v omluvném listě. Omluvenku předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy. Omluvení dítěte za pozdní příchod do mateřské školy, se omlouvá písemně v den pozdního příchodu u třídní učitelky. Žádost zákonného zástupce o uvolnění dítěte z mateřské školy, bude předáno písemně na formuláři FMŠ, nejpozději 2 týdny před uvolněním termínu. 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz