Individuální vzdělávání dítěte

oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka
FMŠ Na Výšinách 3/1075, Praha 7.

Termín ověřování očekávaných výstupů podle RVP PV:
listopad, prosinec. (Termín bude upřesněn ve Školním řádě)

Způsob ověřování:

K ověřování očekávaných výstupů doloží zákonní zástupci portfolio dítěte. Portfolio se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb), her a výletů. Ze seznamu písní, básní, přečtené dětské literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů (rozvíjení schopností, dovedností) bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření!

Doporučená literatura pro individuální vzdělávání:

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

- Školní vzdělávací program FMŠ Na Výšinách

- Rok v mateřské škole - Jaro, léto, podzim, zima Opravilová E, Gebhartová V.

- Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání, Kaslová, M., RAABE

- Hudební činnosti v předškolním vzdělávání, Lišková, M., RAABE

- Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání, Dvořáková, H., RAABE

- Grafické a pracovní listy pro předškoláky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, rozvoj rozumových, poznávacích,
jazykových, řečových schopností a dovedností, matematických představ,…(např. Šimonovy pracovní listy,…)

- Dětské knihy a časopisy pro předškoláky (pohádky, dětské příběhy, sbírky dětských básní, písní, ….

- Odborné knihy zaměřené na předškolní pedagogiku a psychologii,…

 

Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro individuální vzdělávání, obdrží od FMŠ „Desatero pro rodiče“ a „Další doporučení pro zákonné zástupce“.

 

S požadavky FMŠ k ověřování očekávaných výstupů byli zákonní zástupci seznámení při řádném zápisu do FMŠ.

 

V Praze dne 3. 3. 2019

Mgr. Michaela Eklová

ředitelka školy

 

 

Další doporučení pro zákonné zástupce, jak můžete pomoci svým dětem.

 

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost
při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování

 

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu

televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt

 

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku

 

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu

 

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte

stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost.
Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte

 

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání

 

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování
příroda je velká tělocvična, prospěje i vám

 

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou
ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti,
zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky

 

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi
uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude v FMŠ realizován projekt „Šablony pro FMŠ Na Výšinách“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007458

Projekt  v FMŠ je zaměřen na  oblast osobnostně profesní rozvoje pedagogů, personální podpory FMŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v FMŠ.

Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001258

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FMŠ Na Výšinách:  Ing. Václav Jakoubek , poverenec@trestech.cz